آیا میدانید ؟

آیا میدانید

 • چگونه جهل کشف شد؟
 • چگونه جهل کشف شد؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • مغزهای باهوش تر، منبع خونی بیشتری دارند!
 • مغزهای باهوش تر، منبع خونی بیشتری دارند!

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • آخرین ماموت ها از تشنگی مردند!
 • آخرین ماموت ها از تشنگی مردند!

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • تقویت حافظه انسان با خواب!
 • تقویت حافظه انسان با خواب!

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • رمزگشایی فضا و زمان در مغز انسان
 • رمزگشایی فضا و زمان در مغز انسان

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • تولد ماه باعث ِ تبخیر بخش اعظمی از زمین شد!
 • تولد ماه باعث ِ تبخیر بخش اعظمی از زمین شد!

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • چه کسی گرانش را کشف کرد؟
 • چه کسی گرانش را کشف کرد؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • شناخت بیشتر کهکشان راه شیری
 • شناخت بیشتر کهکشان راه شیری

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • آیا مغزهای بزرگ باهوش ترند؟
 • آیا مغزهای بزرگ باهوش ترند؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • اولین نشانه های حیات جانوران در زمین منشا میکروبی دارند!
 • اولین نشانه های حیات جانوران در زمین منشا میکروبی دارند!

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • آشنایی با خواص سنگ توپاز
 • آشنایی با خواص سنگ توپاز

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • دمای پوسته زمین چقدر است؟
 • دمای پوسته زمین چقدر است؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • 7 حقیقت از سوخت و ساز بدن
 • 7 حقیقت از سوخت و ساز بدن

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • آیا «من» وجود خارجی دارد؟
 • آیا «من» وجود خارجی دارد؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • آشنایی با انواع فسیل ها و کاربرد آن
 • آشنایی با انواع فسیل ها و کاربرد آن

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • بعد از مرگ چه اتفاقی برای بدن انسان می افتد؟
 • بعد از مرگ چه اتفاقی برای بدن انسان می افتد؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • ظرفیت حافظه ما ۱۰ برابر حد تصور است!
 • ظرفیت حافظه ما ۱۰ برابر حد تصور است!

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • آیا می دانید وزنتان در سیارات دیگر چقدر است؟
 • آیا می دانید وزنتان در سیارات دیگر چقدر است؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • سال نوری چیست؟
 • سال نوری چیست؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • اگر اختراعات و اکتشافات نبودند؟
 • اگر اختراعات و اکتشافات نبودند؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • حیات در سیارات دیگر؛ واقعا کسی آن جا هست؟
 • حیات در سیارات دیگر؛ واقعا کسی آن جا هست؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰
 • آیا جهان در حال مرگ است؟
 • آیا جهان در حال مرگ است؟

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • ۰