معیارهای گزینش میراث فرهنگی و طبیعی چیست؟

معیارهای گزینش میراث فرهنگی و طبیعی چیست؟

شرف الشمس

معیارهای گزینش میراث فرهنگی و طبیعی چیست؟

در سال 1945، یونسکو به منظور پاسخ به باورهای راسخ ملت ها تشکیل شد.

معیارهای گزینش میراث فرهنگی و طبیعی چیست؟

معیارهای گزینش میراث فرهنگی و طبیعی

برای تعیین تعبیری واحد از عبارت ( ارزش جهانی منحصربه فرد ) در تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی کنوانسیون، کمیته میراث جهانی در سال ۱۹۹۶ ده معیار را در دستورالعمل اجرایی خود ارائه کرده است. دستورالعمل اجرایی در کنار متن کنوانسیون، اصلی ترین ابزار عملی مربوط به میراث جهانی است. در حال حاضر تنها یک مجموعه معیار وجود دارد و نحوه شماره گذاری آن برای هر دو گروه میراث فرهنگی و طبیعی به صورت پیوسته است. این معیارهای گزینش عبارت اند از:

١. نمایانگر دستاوردی بی نظیر از نبوغ بشری باشد. 
2. تبادل فرهنگی و ارزش های مهم بشری را در محدوده زمانی خاصی در داخل یک حیطه فرهنگی جهانی نشان دهد؛ مثلا نمونه برجسته ای از پیشرفت معماری، فناوری، هنرهای یادمانی، برنامه ریزی شهری یا طراحی محوطه فرهنگی - تاریخی باشد که منعکس کننده ارزش های مهم فرهنگی بشری در یک حیطه فرهنگ جهانی است.
 ٣. نمونه ای منحصر به فرد یا حداقل استثنایی از یک سنت فرهنگی و تمدن زنده یا از دست رفته باشد.
۴. نمونه برجسته ای از بنا، مجموعه معماری یا محوطه های تاریخی باشد که نشان دهنده مرحله یا مراحل مهمی از حیات بشر در طول تاریخ محسوب شود.
۵. نمونه ای برجسته از یک مکان مسکونی بشری باشد که معرف کامل یک یا چند فرهنگ است، خصوصا اگر چنین اماکنی تحت تأثیر عوامل مؤثر و برگشت ناپذیر در معرض آسیب جدی قرار گرفته باشند.

میراث فرهنگی

نویسنده: پریسا سعیدی

  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×