برای پدرم که راهنمای من در جاده پرپیچ و خم زندگی است

برای پدرم که راهنمای من در جاده پرپیچ و خم زندگی است

×