تاریخ ایران

شرف الشمس

تاریخ ایران

آخرین مطالب
زبان فارسی آیینه دار ملّی ما

زبان فارسی آیینه دار ملّی ما

۰ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

زبان فارسی مِلک مشاع همه ی ایرانیان داخل و خارج از کشور، و دیگر کسانی است که به زبان فارسی، به عنوان زبان نیاکان خود، سخن می گویند یا این زبان را از روی عشق و علاقه و یا به هر علت دیگری یاد گرفته اند و هم اکنون به آن دلبسته اند

ماه کامکاری

ماه کامکاری

۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

حاجی فیروز در اصل زن بوده است و بعد از ورود اسلام به ایران است که شکل و شمایل مردانه به خود می گیرد و متأسفانه و به تدریج، این نماد تاریخی / اسطور های به شکل گدای سر خیابان درمی آید؛ اما آنقدر قوی است که در طی چندهزار سال از بین نرفته

شرف الشمس

شرف الشمس

×