تشخیص اختلال پارانوئیدی | خصوصیات شخصیتی مرتبط با پارانویا

تشخیص اختلال پارانوئیدی

تشخیص اختلال پارانوئیدی

برخی ویژگی های شخصیتی با بیماری پارانویا همراه هستند. گرچه ممکن است این ویژگی ها با درجه و شدت کمتری در همه ما وجود داشته باشند ولی بیمار پارانوئید، همه یا برخی از این ویژگی ها را با شدت بیشتری دارا می باشد.

تشخیص اختلال پارانوئیدی

خصوصیات شخصیتی مرتبط با پارانویا کدامند؟

برخی ویژگیهای شخصیتی با بیماری پارانویا همراه هستند. گرچه ممکن است این ویژگی ها با درجه و شدت کمتری در همه ما وجود داشته باشند ولی بیمار پارانوئید، همه یا برخی از این ویژگی ها را با شدت بیشتری دارا می باشد. عمده ترین خصوصیات شخصیتی بیماران مبتلا به اختلال پارانوئیدی عبارتند از:
احساس تحقیر شدن: فرد پارانوئید «زودرنج» است و به دلیل برداشت های نادرست از اظهارات و حالت های دیگران به سرعت احساس رنجش میکند و واکنش افراطی نشان می دهد. احساس نادیده گرفته شدن، طرد شدن و یا بی اهمیت انگاشته شدن خیالی یا واقعی از سوی دیگران هرگز فراموش نمی شود و بیمار به هیچ عنوان نمی تواند آن را برای خود توجیه کند.
تفکر خشک و انعطاف ناپذیر: بیمار پارانوئید (کج باور) به دلیل دیدگاه کاملا بسته خود اغلب مسائل را نادرست تفسير می کند و نمی تواند با دیدگاه های دیگران باز و آزادمنشانه برخورد کند. چنین نگرشی می تواند در خانواده مشکلات زیادی ایجاد کند، به خصوص اگر در آن خانواده نوجوان خواهان استقلال هم باشد. مبالغه در مشکلات بیمار پارانوئید (کج باور) در مشکلات مبالغه می کند. در میان افراد پارانوئید، از کاه کوه ساختن پدیده ای معمول و رایج است.
خود را محق دانستن: بیمار پارانوئید معتقد است که قربانی بی گناه عملکردهای اشتباه دیگران است. او با بزرگ جلوه دادن مشکل خود سعی میکند نظر دیگران را به خود جلب کند. او سعی می کند دیگران را متقاعد سازد که در حق او ظلم شده است و به این ترتیب تأسف و ناراحتی دیگران را نسبت به خود برمی انگیزد. با وجود این، وقتی شنوندگان دلسوز پس از مدتی به مشکل واقعی او پی می برند، دیگر نه تنها شنیدن نطق های آتشین او برایشان کسل کننده می شود، بلکه حمایت خود را هم از او قطع می کنند.
احساس رنجش و خشم: گرچه فرد پارانوئید (کج باور) رنجش و خشم نهفته زیادی دارد ولی تا زمانی که در مورد موضوعات عادی صحبت می شود، به راحتی می تواند این احساسات را مهار کند. اما اگر دیگران افکار پارانوئیدی او را زیر سؤال ببرند و آنها را به چالش بکشند، در این صورت، خشم او با چنان شدتی فوران می کند که می تواند وحشتناک و حتی خطرآفرین باشد.اختلال پارانوئید


چگونه می توان اختلال پارانوئیدی را تشخیص داد؟

مطمئنا اگر با فردی به شدت بدبین و شکاک روبه رو شوید به این نتیجه می رسید که حالش خیلی بد است و باید در بیمارستان بستری شود. اما برخی از این افراد ممکن است در محدوده زندگی خویش کارکرد مناسبی داشته باشند و سایر افراد هم متوجه هیچ چیز غیر عادی در آنها نشوند. در حالی که، برخی دیگر ممکن است آشکارا و به شدت بدبین باشند، و نسبت به همه افراد پیرامون خود خصمانه رفتار کنند. در چنین شرایطی پر واضح است که با یک بیمار روانی شدید طرف هستید. به رغم واضح و آشکار بودن علائم پارانوئیدی ممکن است تشخیص این اختلال در شروع بیماری، دشوار باشد. چون پارانویا ممکن است نشانه ای از بیماری های جسمانی یا روان پزشکی دیگر باشد یا با مشکلات شخصیتی همراه باشد یا خود به صورت یک بیماری مستقل مطرح باشد. در مجموع می توان گفت بدون توجه به علل ایجادکننده این اختلال یا انواع مختلف آن، همه پارانوئیدها احساس یا رفتار مشابهی دارند.
 

اختلال پارانوئید
  • ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×