تعبیر خواب جن + تعبیر خواب جن در خانه و تعبیر خواب ترسیدن از جن

تعبیر خواب جن + تعبیر خواب جن در خانه و تعبیر خواب ترسیدن از جن

شرف الشمس

تعبیر خواب جن + تعبیر خواب جن در خانه و تعبیر خواب ترسیدن از جن

تعبیر خواب جن,تعبیر خواب جن در خانه,تعبیر خواب جنی آشنا,تعبیر خواب ترسیدن از جن,تعبیر خواب جن از امام صادق,تعبیر خواب کامل اجنه,تعبیر خواب جن و روح,تعبیر جن

تعبیر خواب جن + تعبیر خواب جن در خانه و تعبیر خواب ترسیدن از جن

تعبیر خواب جن تعبیر خواب جن در خانه تعبیر خواب ترسیدن از جن تعبیر خواب جن ترسناک تعبیر جن اشنا . اگر به دنبال معانی تعبیر خواب جن هستید،این مطلب می تواند به شما کمک کند.

 

 

تعبیر خواب جن,تعبیر خواب جن در خانه,تعبیر خواب جنی آشنا,تعبیر خواب ترسیدن از جن,تعبیر خواب جن از امام صادق,تعبیر خواب کامل اجنه,تعبیر خواب جن و روح,تعبیر جن

 

 

 

دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است،  چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

 

 

اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید. اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خوابمجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید

 

 

تعبیر خواب جن به روایت محمد بن سیرین 

 

 

اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد. اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا یا مشرک یا بت پرست، دلیل بود بر ضلالت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان و دروغ گوید. اگر بیند از آن کیش برگشت و مسلمان شد، دلیل که گناهی بزرگ از او در وجود آید و سرانجام توبه کند و به سوی حق تعالی بازگردد. اگر به خواب بیند که نداند از کدام دین است، یا از کدام قبله نماز می باید کرد، دلیل که سرگشته و متحیر و سرگردان شود و فروماند.

 

 

تعبیر خواب جن به روایت حضرت امام جعفر صادق (ع)

 


 اگر کسی بیند که جهود شد، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف شریعت سنت یابد، زیرا که یهودمشتق است از هدی. اگر مُغی را به خواب یند، دلیل که صاحبخواب به کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت. جابرمغربی گوید: اگر جهودی درخواببیند که مسلمان شد، دلیل که زود بمیرد یا مسلمان گردد.

 

 

تعبیرخواب جن به روایت منوچهر مطیعی و ابن سیرین

 

 

بطور کلی و طبق نظر اکثر معبران بزرگ تاریخ اگر کسی در خواب جن ببیند و از این حالت بشدت وحشت کند و غرق در عرق شود و از خواب پریشان بیدار شود روبه روئی با فساد نیرنگ فتنه و دشمنی است. اگر کسی خواب جن را ببیند و جن را در حالت نشسته و بر روی ایوان و یا بام منزل ببیند مقصود این است که با یکی از دوستان قدیمی خود دچار اختلاف شدید و درگیری میشود و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود.

 

 

و اما سوال بسیار پر تکرار کاربران در این زمینه خواب دیدم که از جن میترسم و در حال فرار کردن هستم و به پشت سرم نگاه میکنم و به فرار خود ادامه میدهم چه اعبیری دارد؟ ابن سیرین و مطیعی این خواب را دلیل بر  امنیت و سود میبینند چه در کسب و کار و چه در زندگی دنیوی . اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

 

 

چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر کسی جن را در محلی دیدار کند که هیچگاه انجا نرفته و مکان را ندیده است دلیل بر دشمنی بیگانه است که با او روبه رو و شاید درگیر می شوید. اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید.

 

 

مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۲۹ آذر ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×