تعبیر خواب شال و روسری + تعبیر خواب شال و روسری کهنه و تعبیر خواب شال رنگی

تعبیر خواب شال و روسری + تعبیر خواب شال و روسری کهنه و تعبیر خواب شال رنگی

شرف الشمس

تعبیر خواب شال و روسری + تعبیر خواب شال و روسری کهنه و تعبیر خواب شال رنگی

تعبیر خواب شال و روسری,تعبیر خواب شال و روسری کهنه,تعبیر خواب شال رنگی,تعبیر خواب شال قرمز,تعبیر خواب شال سفید,تعبیرخواب کامل شال و روسری,تعبیرخواب شال مشکی

تعبیر خواب شال و روسری + تعبیر خواب شال و روسری کهنه و تعبیر خواب شال رنگی

تعبیر خواب شال و روسری تعبیر خواب شال و روسری کهنه تعبیر خواب شال رنگی تعبیر خواب شال قرمز تعبیر خواب شال سفید تعبیرخواب کامل شال و روسری تعبیرخواب شال مشکی- اگر خواب روسری و شال دیده اید و دنبال تعابیر آن هستید حتما این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب شال و روسری,تعبیر خواب شال و روسری کهنه,تعبیر خواب شال رنگی,تعبیر خواب شال قرمز,تعبیر خواب شال سفید,تعبیرخواب کامل شال و روسری,تعبیرخواب شال مشکی

 

 

تعبیر خواب مقنعه و روسری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 


اگر خواب روسری بر سر دیده ای تعبیر آن بر 4 چیز است :زن-کنیزک-خادم-سود بردن از زنان

 

 

تعبیر خواب روسری از دید ابراهیم کرمانی

 


تعبیر خواب روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند

 

 

تعبیر خواب روسری از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب روسری و شال دیده ای نشان آن شهرت و موفقیت در آینده است.اگر خواب روسری کهنه دیده ای تعبیرش از دست دادن ثروت است.

 

 

تعبیر خواب روسری از دید مولف

 


تعبیر خواب دیدن مقنعه و روسری برای زن مرد است و برای مرد زن استاگر خواب مقنعه و روسری دیده اید تعبیر آن برای زن مرد است و برای مرد زن است.اگر در خواب دیدی که روسریت افتاده است نشان از دست دادن همسر است.

 

 

نهبیر خواب روسری با رنگ های مختلف

 

 

تعبیر خواب روسری با رنگ های مختلف از دید ابراهیم کرمانی

 

 

اگر در خواب روسری سبز دیده اید به معنای داشتن مرد دین دار است.

اگر در خواب روسری سفید بر سر داشتی به معنای مرد مومن است.

اگر در خواب روسری قرمز دیدی نشان از داشتن شوهر شاد است.

گر در خواب روسری مشکی بر سر داشتی تعبیر از مرد اندوهگین دارد.

اگر در خواب روسری کبود داشتی به معنای مصیبت است.

اگر در خواب روسری زرد داشتی به معنای بیماری شوهر است.
 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۷ دی ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×