تعبیر خواب قبر + تعبیر خواب کندن قبر و تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبر + تعبیر خواب کندن قبر و تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبر + تعبیر خواب کندن قبر و تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبر,تعبیر خواب قبرستان,تعبیر خواب مرده در قبرستان,تعبیر خواب کندن قبر,تعبیرخواب نکیر و منکر در قبرستان,تعبیر خواب قبر در خانه,تعبیر خواب کامل قبر

تعبیر خواب قبر + تعبیر خواب کندن قبر و تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبر تعبیر خواب قبرستان تعبیر خواب مرده در قبرستان تعبیر خواب کندن قبر تعبیرخواب نکیر و منکر در قبرستان تعبیر خواب قبر در خانه تعبیر خواب کامل قبر-اگر در خواب خود قبر و قبرستانی دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب قبر,تعبیر خواب قبرستان,تعبیر خواب مرده در قبرستان,تعبیر خواب کندن قبر,تعبیرخواب نکیر و منکر در قبرستان,تعبیر خواب قبر در خانه,تعبیر خواب کامل قبر

 

 

تعبیر خواب قبر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 


اگر در خواب خود قبرستانی دیده ایید تعبیرش بر سه چیز است :غم – رنج – زندان

 

 

تعبیر خواب قبر از دید حضرت دانیال ع

 


اگر در خواب خود قبر دیده اید تعبیرش زندان است.اگر در خواب خود دیده اید که برای خود قبر میکنید تعبیرش کم کردن عیش است و شاید هم ساختن خانه است.اگر در خواب خود دیدید که در قبری گذاشته شده اید تعبیرش مانند کندن قبر است.اگر در خواب خود دیدی که در قبری گذاشته شدی و خاک بر سرت ریختن تعبیرش نقصان دین است.

 

 

تعبیر خواب قبر از دید منوچهر مطیعی

 


اگر در خواب خود قبر دیدی تعبیرش زندان است و گرفتاری در زندگی.اگر در خواب خود دیدی که سنگی بر روی قبر گذاشتن تعبیرش ساختن بنا و آبادی است.اگر در خواب دیدی که کسی را در قبر گذاشتن به معنای این است که گرفتار مشکلات می شود.اگر در خواب دیده ای که کسی مرده است و او را در قبری میگذراند و کسی هم صدایش را نمیشنود تعبیرش گرفتاری است.اگر در خواب خود ببینی که کسی بر خام خانه اش قبری کنده است تعبیرش این است که عمر ببینده خواب زیاد میشود.

 

 

تعبیر خواب قبر از دید محمد بن سیرین

 


اگر در خواب دیدی کسی که او را در قبر بگذارند تعبیرش این است که زندانی خواهد شد.اگر در خواب دیدی کسی که ببیند بر خانه اش قبر میکند به معنای زیاد شدن عمر ببینده است.اگر در خواب خود قبرستان دیدی تعبیرش صحبت کردن با جاهلان است که دینی فساد دارند.

 

 

تعبیر خواب قبر از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر در خواب خود دیدی که در قبری هستی و نکیر و منکر را دیدی تعبیرش پادشاهی است.اگر در خواب خود قبرستانی دیدی تعبیرش این است که زندانی ها را دلداری میکند.

 

 

تعبیر خواب قبر از دید جابر مغربی

 


اگر کسی در خواب خود قبرستانی ببیند به معنای درویش شدن است.

 

 

تعبیر خواب قبر از دید لوک اویتنهاو

 


تعبیر خواب قبرستان تصادف مرگبار است

 

 

تعبیر خواب قبر از دید آنلی بیتون

 


تعبیر خواب قبرستان ناامیدی است.تعبیر خواب قبرستان ویران نشانه بیماری یا نزدیک شدن به مرگ است.تعبیر خواب دیدن قبر خود ناامیدی و بیمار شدن است.تعبیر خواب خواندن نوشته سنگ قبر ،وظایف سنگین است.تعبیر خواب قبر تازه حفر کندن ،به سختی افتادن به دلیل اشتباهات دیگران است.تعبیر خواب راه رفتن روی قبرها مرگ غیر طبیعی یا ازدواج ناموفق است.تعبیر خواب نگاه کردن به قبر خالی ، نا امیدی و از دست دادن دوستان است.تعبیر خواب کسی را در داخل قبر گذاشتن و پوشانده شدن اندامش غیر از سر این است که وضعیت سختی دارد.تعبیر خواب دیدن قبر خود این است که دشمنان شما را دچار مصیبت می کنند.تعبیر خواب قبر کندن این است به دردسر می افتید.تعبیر خواب رفتن به قبرستان برای تشییع جنازه مشکلات است.

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۱۴ دی ۱۳۹۶
مطالب مشابه
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. نعمت ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

    خواب دیدم که مرا در قبر گذاشتن و پس از لحظاتی زنده شدم و با دستان سقف قبر را فشار داده تا انگار مقداری از سقف قبر باز شده که بیرون قبر دو نفر انسان نیکو کار که قابل شناسایی نبودن از آنها تقاضایی کمک کرده ونجات پیدا کردم این جریان هنگام خوابیدن عصر یکی از روزها ماه مبارک رمضان بوده که بعلت وجود ضعف تقریبی روزه ام را باطل کردم خواهشمند تعبیرش بفرمایید ممنون

×