تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب خریدن کفش نو و تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب خریدن کفش نو و تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

شرف الشمس

تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب خریدن کفش نو و تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

تعبیر خواب کفش,تعبیرخواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش کهنه,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش هدیه,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر کامل

تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب خریدن کفش نو و تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

تعبیر خواب کفش تعبیر خواب خریدن کفش نو تعبیر خواب کفش پاشنه بلند تعبیر خواب کفش کهنه تعبیر خواب کفش هدیه تعبیر خواب کفش بزرگ تعبیر خواب کفش رنگی تعبیر خواب کفش کامل . اگر در رابطه با کفش خوابی دیده اید حتما این مطلب را مطالعه نمایید دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده‌اند.

 

 

تعبیر خواب کفش,تعبیرخواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش کهنه,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش هدیه,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر کامل

 

 


در کتاب تفسیر فرهنگ رویا درباره کفش آمده است که:

 


کفش: جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی. برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند. کفش‌هایی از شغل‌های دیگر مثلا کفش پرستاری: به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد. 


درآوردن کفش: پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید. 


پا برهنه راه رفتن: اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت

 

 

تعبیر خواب کفش از دید محمدبن سیرین

 

 

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.

 


تعبیر خواب کفش از دید حضرت امام جعفر صادق 

 


دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود. زن. خادم. کنیزک. قوت و نیرومندی. معیشت. مال. سفر (مسافرت).
دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

 


تعبیر خواب کفش  از دید منوچهر مطیعی تهرانی 

 


اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود. اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 


تعبیر خواب کفش  از دید یوسف نبی علیه السلام 

 

 

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

 

تعبیر خواب کفش,تعبیرخواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش کهنه,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش هدیه,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر کامل

تعبیر خواب کفش نو

 


تعبیر خواب کفش از دید ابن سیرین 

 

 

اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

 


تعبیر خواب کفش  از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 

 

اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

 


تعبیر خواب کفش رنگی

 


تعبیر خواب کفش  از دید محمد بن سیرین

 


اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.

 


اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.

 


اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.

 


اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

 


معبرین غربی در مورد دیدن کفش در خواب چه می‌گویند؟

 


تعبیر خواب کفش از دید خانم اتیانوس

 

 

اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

 


تعبیر خواب کفش از دید آنلی بیتون 

 


اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت. اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد. خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

 

 

اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.
اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت. گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است.
اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش‌های شما را ربوده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد.

 

 

اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آن‌ها آشنا شده است کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .

 


تعبیر خواب کفش  از دید ابن خلیل 

 

دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند . دزدیده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند .
گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده) : نشان از طلاق و جدایی می باشد . اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد . جا گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست . ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )

 


تعبیر خواب کفش نو یا جدید : ازدواج  ( مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد ) – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .

 


دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی  و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .

 

اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید  . دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل . تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان . دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .

 


اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .
خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد .

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۲۹ آذر ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×