گفتاری کوتاه درباره جمعیت سیال تهران

گفتاری کوتاه درباره جمعیت سیال تهران

گفتاری کوتاه درباره جمعیت سیال تهران

جمعیت شهر تهران تقریبا جمعيت مطابق با طرح جامع بود، اما در پیرامون، جمعیت چندین و چند برابر شد

گفتاری کوتاه درباره جمعیت سیال تهران

در سال ۱۳۴۵، جمعیت شهر تهران ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر بوده است و جمعیت پیرامون اندک. به گونه ای که جمعیت کرج به حدود ۴۰ هزار نفر می رسید. در طرح جامع آن سال پیش بینی شده بود که جمعیت تهران در سال ۱۳۷۰ به ۵/۵ میلیون نفر برسد، اما در عمل این جمعیت به حدود ۶/۳ میلیون نفر رسید و نکته ی مهم این است، که جمعیت پیراموني شهر تهران به ۸ میلیون نفرافزایش یافت. جمعیت شهر تهران تقریبا جمعيت مطابق با طرح جامع بود، اما در پیرامون، جمعیت چندین و چند برابر شد. در سال ۱۳۹۵ جمعیت تهران از ۶/۳ میلیون نفربه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید. به نظر می رسد که در ۲۵ سال آینده، جمعیت پیرامون به ۱۶ میلیون نفر برسد و نکته ای که باید توجه کرد این است، که طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت تهران ۳ برابر شد، ولی جمعیت تهران و پیرامون به ۵ برابر رسید. به همین دلیل است که امروز آشفتگی بیش از حدی در حاشیه ی تهران داریم. بزرگترین خطای سیاسی و استراتژیک، تفکیک استان البرز از استان تهران بود؛ جمعیت همچنان بین البرز و تهران سیال است و نمی توان یک جمعیت سیال را با یک تفکیک سیاسی غیرسیال کرد.

جمعیت تهران
  • ۱۹ تیر ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×