غزل شماره ۱۲۷: روشنی طلعت تو ماه ندارد

غزل شماره ۱۲۷: روشنی طلعت تو ماه ندارد

روشنی طلعت تو ماه ندارد

پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ابروی توست منزل جانم

خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد

تا چه کند با رخ تو دود دل من

آینه دانی که تاب آه ندارد

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

چشم دریده ادب نگاه ندارد

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

رطل گرانم ده ای مرید خرابات

شادی شیخی که خانقاه ندارد

خون خور و خامش نشین که آن دل نازک

طاقت فریاد دادخواه ندارد

گو برو و آستین به خون جگر شوی

هر که در این آستانه راه ندارد

نی من تنها کشم تطاول زلفت

کیست که او داغ آن سیاه ندارد

حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب

کافر عشق ای صنم گناه ندارد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱ - ماه، فروغ و روشنایی چهره تو را ندارد و گل سرخ نیز پیش تو، جلوه گیاه ندارد 

٢- مأوا و منزل جان من در گوشه ابروی تو است، حتی پادشاه نیز، چون من گوشه ای خوشتر از این نقطه ندارد.

 ۳- نمی دانم که آه دل من با چهره تو چه می کند زیرا همچنانکه میدانی آینه، توان پایداری در مقابل آه ندارد.

۴- گستاخی نرگس را نگاه کن که در نزد تو شکفت، آری، بی حیا نمی تواند ادب را رعایت کند. 5- چشمان سیاهدل و ظالمت را دیدم و فهمیدم تو با این چشمان، بر هیچ آشنایی، رحم نخواهی کرد.

 ۶- ای مرید میخانه، بخاطر شادی آن پیری که خانقاهی ندارد، به من با پیمانه بزرگ، شراب بده.

 ۷- غصه و اندوه بخور و خاموش و ساکت بنشین زیرا که دل نازک معشوق، طاقت و توان شنیدن فریادهای دادخواه و دادستاننده را ندارد.

۸- به هر کسی که به آستان عشق راه نمی یابد بگو برود و با آستین، خون جگر خود را که از چشمانش سرازیر است، پاک کند.

۹- تنها من نیستم که بار ستم گیسوانت را می کشم، چه کسی را می یابی که داغ گیسوی سیاه تو را بر دل نداشته باشد؟ 

۱۰- حافظ اگر به تو سجده کرد بر او خرده مگیر زیرا ای بت زیبارو، کافر عشق، گناهی مرتکب نشده است.
 

تفسیر اول فال

راهی که برای آینده زندگی خود انتخاب کرده ای بهترین انتخاب است. می توانی با خیال راحت اولین قدم را برداری. البته در این راه رقبای بزرگی داری که باید آنها را در هر تصمیم گیری در نظر داشته باشی. ضمن آنکه کسانی نیز هستند که در سر راه تو مانع ایجاد می کنند و با برخوردهای نامناسب قصد تغییر رأی تو را دارند. به آنها اعتنا نکن و پیش برو که پیشرفت و سعادت تو در این راه است.

تفسیر دوم فال

همای سعادت روی شانه های شما نشسته و همه چیز به کام شماست. آینده خوبی در انتظارتان است و و همیشه موفق هستید. این پیروزی ها نتیجه توانایی ها و استعداد خودتان است اما دچار کبر و غرور نشوید و مراقب باشید که دشمنان در کمین هستند و ممکن است باعث شوند به راه خطا بروید.

دست افتادگان را بگیرید و با دوستان خوش رفتاری کنید تا در زمان نیاز به کمک تان بشتابند.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×