غزل شماره ۱۳۲: به آب روشن می عارفی طهارت کرد

غزل شماره ۱۳۲: به آب روشن می عارفی طهارت کرد

به آب روشن می عارفی طهارت کرد

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همین که ساغر زرین خور نهان گردید

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد

به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز

به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب

چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

اگر امام جماعت طلب کند امروز

خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- عارف و صاحبدلی که بامدادان به دیدار از میخانه رفت. وضو با آب پاک باد. معرفت گرفت.

۲- به محض آنکه پیمانه طلایی و زرین خورشید پنهان شد، هلال ماه عید، به گردش ساغر در مجلس فرمان داد.

 ٣- پسندیده باد نماز و عجز نیاز آنکسی که با درد مندی، با اشک چشم و خون جگر خویش، وضو گرفت. 

۴- پیشوای دینی که تصمیم بر آن داشت نماز را طولانی و با تأنی بخواند، ابتدا با شرابی که خون دختر تاک است، خرقه خود را سپید و پاک ساخت.

۵- دلم از حلقه گیسوی او، به بهای جان خود، فتنه را خرید، نمی دانم چه سودی در این معامله دید که این کار را انجام داد. 

۶- اگر که امام جماعت، امروز مرا خواست به او خبر بدهید که حافظ با می معرفت، وضو گرفته است.
 

تفسیر اول فال

در زندگی گذشته خود ندانم کاری های بسیاری کرده ای که اکنون که به گذشته نگاه می کنی حتی خودت هم علت کارهایت را نمی فهمی درست است که تا کنون هیچ سودی از عمر نبردهای ولی اکنون که خداوند فرصت دیگری در اختیارت قرار داده با توکل به او و از سر صدق نیت از نو شروع کن که گذشته ات نیز جبران خواهد شد.

تفسیر دوم فال

به سوی خداوند بازگردید و از یاد او غافل نشوید تا دلتان آرامش پیدا کرده و جلا پیدا کند. نماز اول وقت و ترک گناه کلید رسیدن به مقصود است. در آینده نزدیک خبر خوبی به شما می رسد.

دست از گریه و زاری و شکایت بردارید. نذر خود را ادا کنید. اگر عزیزی در بستر بیماری است انشالله به زودی شفا می یابد، گمشده پیدا می شود و قرض ها ادا خواهد شد.

معامله سودمندی در پیش دارید. با دوستان دلسوز و شفیق، صادق و یک دل باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×