غزل شماره ۱۶۱: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

غزل شماره ۱۶۱: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آنگاه که خاطر غمگین باشد چگونه می تواند شعر لطیف و نشاط آور بسراید؟ ما از این غصه خود تنها یک نکته گفتیم و جان کلام، همین است.

 ٢- اگر از لب لعل تو، انگشتر امان را بدست آورم گویی که صد ملک سلیمان را تحت حکومت خود دارم.

۳- ای دل، نباید از طعنه حسودان غمناک باشی زیرا شاید اگر به دقت به آن طعنه بنگری، خیر و صلاح تو در آن باشد.

 ۴- هر آن کسی که از این قلم خیال انگیز من چیزی درک نکند، نقشش بر او حرام باد حتی اگر او نقاش و صورتگر چینی باشد. 

۵- جام می و خون دل هر کدام را به یکی داده اند، در دایره قسمت و تقدیر الهی، اوضاع و احوال چنین است.

۶- اوضاع و احوال ازلی چنین است که گلاب مستور و پرده نشین باشد و گل، شاهد بازاری و مشغول خودفروشی باشد.  

۷- اینطور نیست که حافظ، وارستگی و رندی را فراموش کرده باشد زیرا که حکم ازلی و قضا و قدر تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
 

تفسیر اول فال

غم و غصه فکرت را آشفته و غمگین کرده. بدان که غم و اندوه قدرت فعالیت مثبت و سازنده را از انسان سلب می نماید. همیشه در زندگی اسراری نهفته است که برای انسان قابل فهم نیست چه بسا خیر و صلاح تو در کارهایی است که در نظرت شکست و ناکامی محسوب می شود. خدا برای هر کسی قسمت و سرنوشتی مشخص نموده و به هر کس رتبه ای اعطا فرموده که غیرقابل تغییر می باشد.

تفسیر دوم فال

اندوهگین نباشید، با غم و غصه نمی توانید تصمیم درست بگیرید. از روزهای ناخوشی گله مند نباشید که گذرا هستند و در مقابل آن ها باید صبوری پیشه کنید. با شکیبایی دشمنان ستیزه جو به دوستان جانی تبدیل می شوند.

حسودان پیوسته به دنبال راهی برای ناامید کردن شما هستند، به حرف های آن ها توجه نکنید، از خداوند یاری بطلبید و با شرایط بد بسازید تا روزگار خوشی و کامیابی فرا برسد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×