غزل شماره ۱۶۲: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

غزل شماره ۱۶۲: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

که در دستت به جز ساغر نباشد

زمان خوشدلی دریاب و در یاب

که دایم در صدف گوهر نباشد

غنیمت دان و می خور در گلستان

که گل تا هفته دیگر نباشد

ایا پرلعل کرده جام زرین

ببخشا بر کسی کش زر نباشد

بیا ای شیخ و از خمخانه ما

شرابی خور که در کوثر نباشد

بشوی اوراق اگر همدرس مایی

که علم عشق در دفتر نباشد

ز من بنیوش و دل در شاهدی بند

که حسنش بسته زیور نباشد

شرابی بی خمارم بخش یا رب

که با وی هیچ درد سر نباشد

من از جان بنده سلطان اویسم

اگر چه یادش از چاکر نباشد

به تاج عالم آرایش که خورشید

چنین زیبنده افسر نباشد

کسی گیرد خطا بر نظم حافظ

که هیچش لطف در گوهر نباشد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱-گل خوش آمد و هیچ کاری خوشتر از آن نیست که در دستت بجز ساغر شراب نباشد.

 ٢- دوران خوشی را قدر بدان تا گوهر زندگی را بیابی زیرا که همیشه مروارید در صدف نیست.

 ٣- زمان خوشی را غنیمت بدان و در گلستان رفته، باده بنوش زیرا که گل، عمری یک هفته دارد و عمرش کوتاه است.

 ۴- ای کسی که ساغر زیرین خود را با شراب پر کرده ای، آن جام را به کسی ببخش که زر ندارد و فقیر است. 

۵- ای شیخ بیا و در میخانه ما شرابی بنوش که حتی در جنت کوثر هم نخواهی یافت.

۶- اگر تو با ما هم درس هستی، اوراق دفتر عشاق را بشوی زیرا که علم عشق در دفتر نیست و در آن نوشته نمی شود.

۷- از من این سخن را بشنو: دل به معشوقی بیند که زیبایی اش وابسته به زر و زیور نباشد. 

۸- یا رب، شرابی به من عطا کن که هیچ خماری و دردسری را به دنبال نداشته باشد.

۹- من از دل و جان غلام سلطان اویس هستم، اگر چه او یادی از چاکر خود نمی کند. 

۱۰- قسم به تاج زینت بخش جهان او که حتی خورشید نیز سزاوار این تاج نیست.

 ۱۱- کسی می تواند بر شعر حافظ ایرادی بگیرد که در سرشت و طبیعتش هیچ لطافتی نباشد.
 

تفسیر اول فال

فرصتی به شما روی آورده که مدت آن بسیار کوتاه است. پس مواظب باش آن را از دست ندهی که در این صورت پشیمانی هیچ سودی نخواهد داشت و این فرصتها همیشه به انسان روی نمی کند. اگر در پی یار و همدمی می گردی سراغ کسانی برو که محاسن آنان ظاهری و مادی نباشد و دارای وجودی ارزشمند باشند که زندگی با چنین
انسانهایی آسمان و زیبا می شود.

تفسیر دوم فال

اندوهگین نباشید که این دنیا ارزش غم و غصه خوردن ندارد. روزهای جوانی یکی پس از دیگری می گذرند و اگر قدر آن را ندانید در آینده حسرت این روزها را خواهید خورد. نذر خود را ادا کنید. ارزش خود را پایین نیاورید.

کمک به افراد تنگدست و انفاق کردن در راه خدا باعث افزایش عمر شما خواهد شد. امیدتان به خدا باشد و با یاد خدا باطن خود را جلا دهید. برای داشتن آینده نیکو تلاش و اراده قوی لازم است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×