غزل شماره ۱۷۰: زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

غزل شماره ۱۷۰: زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

صوفی مجلس که دی جام و قدح می‌شکست

باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد

شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

مغبچه‌ای می‌گذشت راهزن دین و دل

در پی آن آشنا از همه بیگانه شد

آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت

چهره خندان شمع آفت پروانه شد

گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت

قطره باران ما گوهر یک دانه شد

نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری

حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد

منزل حافظ کنون بارگه پادشاست

دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- زاهد گوشه نشین دیشب به میخانه آمد، عهد و پیمان زهد را شکست و ساغر و پیمانه را گرفت.

 ۲۔ صوفی پشمینه پوش که دیشب جام و ساغر باده را میشکست، یک جرعه شراب نوشید و عاقل و اندیشمند شد و از زهد دست کشید).

 ۳- معشوق روزگار جوانی به خوابش آمده بود و باز در پیرانه سر، عاشق و واله شده بود.

 ۴- شاهد جوانی برای ربودن دل و دین میگذشت که آن صوفی بدنبال آن آشنا، با همه بیگانه و غریب شد. 

۵- رخسار برافروخته گل، خرمن هستی بلبل را سوزاند و چهره خندان آفتاب، مایه آسیب جان پروانه شد.

۶- گریه شامگاهی و سحرگهان ما شکر خدا که ضایع و بیهوده نشد بلکه اشک دیدگان ما، در صدف روزگار مرواریدی در دانه شد.

 ۷- چشمان چون نرگس ساقی، آیه سحر و افسونگری را بر ما خواند و مجلس ورد و دعای ما تبدیل به محفل افسانه گویی گشت. 

۸- اینک منزل و مأوای حافظ، آستانه پادشاه است. دل به نزد دلدار رفته است و جان به حضور جانانه و معشوق شتافته است.
 

تفسیر اول فال

زیبایی و نیکویی ظاهر کسی تو را شیفته خود کرده بود و دلت را بی تاب  نموده بود. گرچه او در حال حاضر از شما دور شده است ولی دست دعای شما و تلاشهای بی حدتان او را دوباره به شما خواهد رساند و
پاسخ محبتهای بی دریغ خود را از او خواهید گرفت و در کنارش به اسربلندی و افتخار خواهید رسید.

تفسیر دوم فال

درهای بسته به روی شما باز شده که نتیجه دعاهای شما به درگاه خداوند بزرگ است. به لطف پروردگار در راه فهم و کمال قدم خواهید گذاشت و تشخیص دوست و دشمن برای شما امکان پذیر می شود.

اگرچه حسودان پیوسته به دنبال راه های برای آسیب رساندن به شما هستند اما با هوش و فهمی که پیدا می کنید به راحتی منظور آن ها را متوجه شده و نقشه های شان را دفع می کنید.

در طول مسیر نیاز به راهنمایی افراد دانا و آگاه خواهید داشت. به زودی خبر خوشی دریافت خواهید کرد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×