غزل شماره ۱۸۲: حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

غزل شماره ۱۸۲: حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب

فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست

بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر

تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو

نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش

که مگو حال دل سوخته با خامی چند

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت

کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- از حال خود برایت گزارشی ننوشتیم و روزگاری گذشت، محرم رازی نیست تا پیغامی توسط او به تو بفرستم. 

۲- ما نمی توانیم به آن جایگاه والای وصال تو برسیم مگر اینکه لطف و کرم تو خود پیشگام شود. 

۳- حال که شراب از خم به سبو ریخته شد و گل نقاب از چهره افکند و شکفت، عشرت و خوشی را غنیمت بدان و چند جام شراب بنوش.

 ۴- شربت گلاب و قند، درمان دل بیمار ما نیست، علاج ما، چند بوسه از دهان تو است گر چه با دشنام آمیخته باشد. 

۵- ای پارسا، از کوچه وارستگان و رندان با احتیاط گذر کن تا مبادا گفتگوی چندرسوا و بدنام، تو را تباه نکند.

۶- تو که تمام معایب شراب را برشمردی، کمی نیز از هنر مستی و بی خبری اش بگو و تنها بخاطر بدست آوردن دل چند عامی ساده دل دانش و خرد و فلسفه را منکر مشو. 

۷- ای گدایان میخانه عشق، پروردگار یار شماست پس چشم امید و احسان از سوی حیوان صفتان بیخرد نداشته باشید. 

۸- پیر میخانه چه سخن خوشی با میخواره و دوست همیشگی خود گفت که: تو هرگز حال دل سوخته ات را با ناپختگان در میان مگذار.

۹- حافظ از اشتیاق چهره روشن و تابناک تو سوخت، ای کام یافته به ناکامان اطراف نگاهی از سر مهربانی بیفکن.
 

تفسیر اول فال

فرصتهای بسیاری را در زندگی از دست داده ای. به امید رسیدن به کمال مطلق، اهداف کوچکتر را از دست داده ای ولی تو باید از کوچکترین فرصت زندگی برای لذت بردن از عمر خود استفاده کنی. در مورد هر کس هم محاسن او را بین و هم معایبش را و به جز خدا به کس دیرک چشم امید نداشته باش.

تفسیر دوم فال

روزهای زندگی در حال گذر است و شما آن را به بیهودگی می گذرانید، از فرصت هایی که پیش روی شماست به بهترین شکل استفاده کرده و قدر لحظه های عمر را بدانید.

از عیبجویی دیگران برحذر باشید که سرانجام خوبی ندارد. نیتی در دل دارید که نیاز به تدبر و اندیشه و مشورت با بزرگان دارد، با تلاش و صبر می توانید به هدف خود برسید.

اگر باعث دلخوری اطرافیان شده اید از آن ها دلجویی کنید. خبر خوشی دریافت خواهید کرد و ملاقات مهمی در پیش دارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×