غزل شماره ۱۹۴: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

غزل شماره ۱۹۴: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند

ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند

رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند

ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- یاران، آنگاه که بنشینند، غبار اندوه و غم را فرو نشانند، زیبارویان چون به جدال و ستیز برخیزند، قرار و آرام دل را از میان ببرند. 

۲- آنگاه که آنها دلها را با کمند ستم ببندند دیگر نخواهند گشود و وقتی که زلف عنبرین خود را باز کنند جانهای اسیر را پراکنده می سازند.

 ٣- اگر پس از عمری، لحظه ای با ما بنشینند، زود برمی خیزند، و آنگاه که بر می خیزند، نهال شوق و اشتیاق را در خاطر ما می کارند.

 ۴- اگر به اشک خلوت نشینان توجه کنند گوهر بدست می آورند و نگاه محبت آمیز را از سحرخیزان دریغ نکنند اگر بدانند دعایشان به اجابت می رسد. 

۵- آنگاه که می خندند. از چشمانم اشک سرخ چون لعل زمانی روان می سازند و زمانی که به چهره ام نگاه می کنند راز پنهانی دلم را می خوانند.

۶- و آنان که درمان بیماری عاشق را ساده می انگارند، و چاره جویی درد عاشق را با اندیشه خام می پندارند، در عجز خود در مانده میشوند.

 ۷- آنان که چون منصور حلاج از مراد کام می گیرند، سود و ثمری دارند اما زمانی که حافظ را به این درگاه دعوت می کنند او را از این آستان دور می سازند. 

۸- هنگامی که مشتاقان به این آستان، روی نیاز می آورند آنان ناز و بی اعتنایی می کنند زیرا که اگر نیازمندان با درد عشق اینگونه می آیند همچنان در بند خواهند ماند.
 

تفسیر اول فال

یک نفس دیدار او در دل تو بذرنهال عشق را کاشت و تو به شدت پابند و علاقمند به او شدی. گرچه تو در این مورد سکوت کرده ای، ولی او راز دلت را در چشمانت می خواند و اگر می بینی از تو روی می گرداند حکایت کهن ناز یار است که تو باید به بهترین روش آن را تحمل کنیم به خدا توکل کن که به مراد دل خواهی رسید. 

تفسیر دوم فال

راه پرپیچ و خمی در پیش دارید و برای رسیدن به مراد دل باید مشکلات زیادی را پشت سر بگذارید، نگران نباشید که با اراده آهنین و انگیزه ای که شما دارید می توانید بر همه سختی های راه غلبه کنید.

به دیگران تکیه نکنید و چشم به راه کمک آن ها نباشید زیرا ممکن است وسط راه شما را رها کنند. فقط به خداوند و توانایی های خود تکیه کنید و نگران مشکلات و سختی ها نباشید زیرا به زودی حل خواهند شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×