غزل شماره ۲۱۸: در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

غزل شماره ۲۱۸: در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

تا ابد جام مرادش همدم جانی بود

من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار

گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش

همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود

بی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست

زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود

همت عالی طلب جام مرصع گو مباش

رند را آب عنب یاقوت رمانی بود

گر چه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مبین

کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود

نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار

خودپسندی جان من برهان نادانی بود

مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان

نستدن جام می از جانان گران جانی بود

دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب

ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- هر کس در روز ازل، مستحق و سزاوار فیض و عنایت دولت و اقبال شد، تا روز ابد و جاودان، جام آرزویش، محبوب و همدم جانش خواهد بود.

 ٢- من همان لحظه ای که میخواستم از نوشیدن می توبه کنم به خود گفتم، اگر این شاخه، میوه ای بدهد حتما پشیمانی است.

 ٣- گیرم که همچون سوسن، سجاده را بر دوش افكتم، وقتی که رنگ دلق من از باده چون گل سرخ است آیا من مسلمانم؟

 ۴- بدون فروغ ساغر نمی توانم در خلوت بنشینم زیرا که زاویه صاحبدلان، باید که نورانی باشد. 

۵- همت والاطلب کن و اگر جام باده، گوهرنشان نبود، اهمیتی ندارد زیرا که برای قلندر، آب انگور ارزش یاقوت رمانی و سرخ را دارد.

۶- اگر چه کار ما بی سامان به نظر می رسد، به چشم حقارت به آن نگاه مکن زیرا در این کشور، گدایی، مایه حسادت مقام پادشاهی است.

 ۷- ای دل، اگر نیکنامی را می طلبی، با بدان معاشرت مکن زیرا که ای جانان من، خودپسندی، دلیل روشن نادانی است.

۸- اگر مجلس الفت و بهار و بحث درباره شعر در میان باشد و تو پیاله شراب از معشوق نگیری، دلیل بر بی ذوقی و سبکروحی است.

۹- دیروز عزیزی میگفت که حافظ در پنهانی، شراب مینوشد، ای عزیز من، عیب میگساری بهتر است که پوشیده بماند.
 

تفسیر اول فال

قصد کرده ای کار و راه فعلی خود را تغییر دهی، اما توصیه می شود از این کار صرفنظر کنی که جز پشیمانی حاصلی نخواهد داشت. سعی و تلاش خود را چند برابر کن و کار خود را بی ارزش مپندار و در انتخاب همکاران دقت بسیار کن و از خود پسندی بپرهیز تا به موفقیت برسی.

تفسیر دوم فال

دودلی و تردید را از دل خود پاک کنید، در انتخاب دوستان و هم صحبت دقت کنید و با افراد بددل و بدذات رفت و آمد نکنید که شما را به بیراهه می کشانند. از جاده تعادل و میانه روی خارج نشوید.

آمال و آرزوهای بعید و دست نیافتنی فقط باعث دردسر شما می شود و نتیجه خوبی برای شما ندارد. برای برآورده شدن نیت دل، به خداوند توکل کنید و با تلاش و اراده قوی دست به کار شوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×