غزل شماره ۲۴۰: ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید

غزل شماره ۲۴۰: ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید

ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید

وجه می می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسید

شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام

بار عشق و مفلسی صعب است می‌باید کشید

قحط جود است آبروی خود نمی‌باید فروخت

باده و گل از بهای خرقه می‌باید خرید

گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش

من همی‌کردم دعا و صبح صادق می‌دمید

با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ

از کریمی گوییا در گوشه‌ای بویی شنید

دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک

جامه‌ای در نیک نامی نیز می‌باید درید

این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت

وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق

گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید

تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد

این قدر دانم که از شعر ترش خون می‌چکید

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- ابر بهاری نمایان شد و نسیم نوروزی وزیدن گرفت، در جستجوی یافتن پولی برای خریدن شراب و دستمزد مطرب هستم، چه کسی میگوید که پولت رسید و فراهم شد؟

 ۲- شاهدان زیبارو خودنمایی می کنند و از فقر خود شرمسارم، کشیدن بار عشق در عین تنگدستی، بسیار سخت است اما باید این بار را کشید.

 ٣- قحط سال بخشش است پس نباید آبروی خود را از دست داد و درخواستی کرد بلکه باید برای خریدن شراب و گل، خرقه را فروخت و با پول آن خرید کرد. 

۴- گویی قرار است از بخت و اقبال من مشکلی حل و گرهی گشوده شود زیرا من دیشب پیوسته دعا می کردم و صبح راستین، در حال طلوع آمین میگفت. 

۵- گل با لبی خندان که صد هزار تبسم بر آن بود به باغ آمد گویی از بخشندهای، در مکانی، بویی و خبری شنید.

۶- اگر در عالم قلندری، دامن تقوایی پاره شد، چه اهمیتی دارد؟ باید که در عالم نیکنامی نیز، جامه ای فرسوده و پاره کرد.

 ۷- این خوبیهایی که من از لب لعل تو بیان کردم چه کسی بیان کرده و آن دراز دستی ای که من از گیسوی تو دیدم، چه کسی دید؟

۸- اگر عدل و داد سلطان عشق، حال ستمدیدگان عشق را نپرسد، باید که خلوت نشینان از آرامش و آسایش، دست بشویند و طمع ببرند. 

۹- نمی دانم چه کسی بر دل حافظ، تیر عاشق کش زد فقط همین قدر میدانم که از شعر خو ش او، خون دل می چکید.
 

تفسیر اول فال

مدتی است دچار مشکلات مالی شده ای و به علت ضعف مالی در عشق خود دچار تردید گشته ای، اما بدان که به زودی مشکلت حل خواهد شد. غصه گذشته را مخور و به آینده بیاندیش و نگران هیچ چیز نباش که خداوند کریم و رحیم است.

تفسیر دوم فال

از تنگدستی و فقر شرمگین نباشید که خصایل نیکویی که شما دارید بهترین سرمایه می باشد. به خاطر چیزهای بی اهمیت آبروی خود را به خطر نیندازید. قناعت کنید و رویاهای دور و دراز و دست نیافتنی را رها کنید.

به زودی نعمت خداوند به زندگی شما سرازیر شده و از فقر نجات پیدا می کنید. ترس به دل خود راه ندهید، به دوستان وفادار باشید و از یاد خداوند غافل نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×