غزل شماره ۲۴۷: صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

غزل شماره ۲۴۷: صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

وز او به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدار

به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل

نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است

ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت

سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار

مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر

از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار

چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است

که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار

غبار غم برود حال خوش شود حافظ

تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای باد صبا، گذشتن از منزل معشوق را از من دریغ مکن و از رساندن خبری از او به این عاشق دلباخته، مضایقه مکن.

 ۲- ای گل، به شکرانه آنکه به مراد بخت و اقبال، شکفته شدى، از مرغ سحرخوان، بوی وصل خود را مضایقه مکن

 ٣- آنگاه که ماهی نو و هلالی شکل بودی من حریف و هماورد عشق تو بودم، اینک که چون ماه تمامی و زیبایی ات کامل شده، نظر لطف خود را از من مضایقه مكن.

 ۴- دنیا و تمامی آنچه که در اوست آسان و حقیر و اندک است، پس از صاحبنظران و اهل معرفت، این اندک را نیز مضایقه مکن. 

۵- اکنون که لعل نوشین لبانت، چون همیشه شربت قند است، سخنی بگوی و از طوطی خود، شکر را مضایقه مکن.

۶- شاعر، شرح بزرگواری ها و کرامات تو را در آفاق میپراکند پس مستمری و خرج سفر را از او دریغ مکن

 ۷- حال که می خواهی یادت به نیکی رود، حرف این است که به بهای سخن، از بذل سیم و زر، دریغ مکن. 

۸- حافظ، غبار غم و اندوه از دلت خواهد رفت و روزگارت خوش خواهد شد، تو نیز از اشک ریختن در این راه که اندوه دلت را بشوید، مضایقه مکن
 

تفسیر اول فال

اکنون که از روزگار سختی به راحتی رسیده ای زندگی گذشته و دوستان قدیمت را فراموش مکن و از آنها دستگیری نما و در پرداخت بهای تجربه های با ارزش و ماندگار دریغ مکن تا موفقیتهایت روز به روز افزون گردد و به اوج سعادت و خوشی برسی.

تفسیر دوم فال

منتظر خبری هستید، به زودی این خبر مسرت بخش را دریافت می کنید که باعث خوشحالی شما می شود، شکر خداوند را به جای آورید و به درگاهش عبادت کنید.

با اراده آهنین می توانید از سختی ها عبور کرده و ثروت فراوانی به دست خواهید آورد. در دوران شکوه و ثروت به افراد تنگدست کمک کنید تا غم و اندوه از دل خارج شود. صبوری به خرج دهید و تردید و دودلی را کنار بگذارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×