غزل شماره ۲۵۶: نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

غزل شماره ۲۵۶: نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

ز وصل روی جوانان تمتعی بردار

که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر

نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی

که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر

معاشری خوش و رودی بساز می‌خواهم

که درد خویش بگویم به ناله بم و زیر

بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم

اگر موافق تدبیر من شود تقدیر

چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر

چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک

که نقش خال نگارم نمی‌رود ز ضمیر

بیار ساغر در خوشاب ای ساقی

حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر

به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار

ولی کرشمه ساقی نمی‌کند تقصیر

می دوساله و محبوب چارده ساله

همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

دل رمیده ما را که پیش می‌گیرد

خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر

حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ

که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱-یک نصیحت به تو میکنم، بشنو و بهانه مگیر و نصیحتم این است که هر آنچه که پند دهنده مهربان به تو می گوید، قبول کن.

 ٢- از وصال روی جوانان سود ببر و بهره بردار. زیرا که مکر و حیله این دنیای دیرسال، در کمین عمرت نشسته است.

 ٣- نعمتهای دنیا و آخرت را نزد عاشقان بجو زیرا که این کالا اندک است و آن بخشش بسیار.

 ۴- همصحبتی خوب و سازی خوش آهنگ میخواهم که با ناله های زیر و بم درد خویش را بگویم. 

۵- من تصمیم گرفته ام که دیگر شراب ننوشم و گناهی مرتکب نشوم اگر که سرنوشت با این اندیشه من موافق و هماهنگ باشد.

۶- از آنجا که قسمت و سرنوشت ازلی بدون حضور ما رقم خورد اگر کمی هم موردرضایت ما نباشد، بر آن ایراد مگیر.

 ۷- ساقیا، می و مشک در قدح چون لاله ام بریز زیرا که نقش و تصویر خال محبوبم از دلم بیرون نمی رود. 

۸- ای ساقی، پیاله شراب چون مروارید آبدار را بیاور و به حسود بگو که بخشش آصف وزیر سلیمان را نسبت به من ببین و از حسادت بمیر

 ۹- صدبار به قصد توبه، جام شراب را از دست نهادم اما غمزه ساقي، کوتاهی نمی کند. 

۱۰- از همصحبتی با بزرگان و کوچکان برای من شراب دو ساله و معشوق چهارده ساله، کافی است.

 ۱۱- چه کسی می تواند جلوی دل ناآرام و رمیده ما را بگیرد، از دیوانگی ام به مجنون مجروح شده از زنجیر، خبر دهید.

 ۱۲- حافظ در این مجلس بزم از توبه سخن مگو زیرا که ساقیان با كمان ابرو، ترا تیر می زنند و مورد هدف قرار میدهند.
 

تفسیر اول فال

انسانی هستی حساس که همه چیز را خیلی سخت می گیری و زندگی را به کام خود و نزدیکان زهر می کنی. مگر زندگی چند سال ادامه خواهد یافت که تمام عمر را صرف مسائل جزئی می کنی؟ همه چیز که نباید کاملا مطابق میل تو باشد. کمی هم تو با زندگی سازش کن و قانع باش که بسیارند کسانی که حسرت زندگی تو را دارند ولی تو قدر آن را نمی دانی.

تفسیر دوم فال

در زندگی چیزهای زیادی دارید که باید قدرشان را دانسته و به آن ها قانع باشید. سعی کنید از لحظات عمر به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و ایام را با خوشی بگذرانید. برای مسائل بی اهمیت خود را آزار ندهید و غصه نخورید.

افکار بیهوده را از سر بیرون کرده و قدر زندگی خود را بدانید. بسیاری افراد به شما حسادت می کنند و حتی به دنبال از بین بردن خوشبختی شما هستند، از حسودان دوری کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. ناشناس ۱ دی ۱۳۹۸

    سلام البته می دوساله و معشوق چارده ساله رو زمینی معنی کردید...می دوساله منظور قران است که در دوسال بر پیامبر نازل شد و محبوب چار ده ساله یا چهل ساله هم پیامبر هستند که در چهل سالگی به مبعث رسیدند

×