غزل شماره ۲۶۴: خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

غزل شماره ۲۶۴: خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است

حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز

چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

بر رخ او نظر از آینه پاک انداز

به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم

ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز

دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست

از لب خود به شفاخانه تریاک انداز

ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد

آتشی از جگر جام در املاک انداز

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند

پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز

یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید

دود آهیش در آیینه ادراک انداز

چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ

وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای ساقی بیا و در کاسه زرین، آب شادی بخش (شراب) بریز قبل از آنکه کاسه سر من، در خاک بیفتد.

 ۲- سرانجام، منزل و مأوای ما گورستان است پس اکنون در گنبد آسمان شور مستی درافکن.

 ۳- چشم ناپاک از دیدن روی محبوب محروم است، بر چهره معشوق باید از دیده پاک و چون آینه شفاف، نگریست.

 ۴- ای یار سروقامت، قسم به آن سر خرم و سبز تو که اگر من مردم و در خاک شدم، ناز و غمزه را فراموش کن و سایه مهری بر خاک قبر من بینداز. 

۵- دل ما را که از مارپیچان گیسوی تو مجروح شد با بوسه ای از لبان خود به شفاخانه عاقبت و سلامت بفرست.

۶- وقتی می دانی که پادشاهی بر مرزعه دنیا، پایدار نیست، از جگر سوزان جام، در املاک دنیا، آتش بیفکن.

 ۷- در اشک چشمان خود غسل کردم و خود را از ناپاکی ها زدودم زیرا پیروان معرفت و طریقت می گویند که اول پاک و مطهر شو و سپس بر آن محبوب پاک نهاد، نظر بیفکن.

۸- یارب دود آهي از سینه سوختگان در آینه فهم و درک آن زاهد خود پسندی بیفکن که در راه عاشقی، جز عیب و نقص را ندید.

۹- ای حافظ، همچون گل از بوی خوش او، جامه وجود خود را پاره کن و این جامه را نثار راه آن قد و بالای برازنده یار کن.
 

تفسیر اول فال

مرگ یک واقعیت است و ما در هر مرحله از زندگی که می گذرانیم، یک گام به مرگ نزدیک تر می شویم و چه بهتر که قبل از آنکه اجل به سراغمان بیاید، در راه خیر قدم بگذاریم. دویدن به دنبال مال دنیا تا کی؟ کمی هم به فکر عاقبت خود باش. نام نیک و کردار نیک تنها یادگارهایی است که از انسان جاودانه می ماند.

تفسیر دوم فال

پیوسته افکار و کلام منفی دارید و دچار غم و اندوه زیادی شده اید، ناامیدی و یاس را کنار گذاشته و غم به دل راه ندهید که غصه خوردن برای چیزهای فانی بیهوده است.

برای آرامش دل و شفای روح باید به سمت خدا بروید و از عبادت غافل نشوید. شک و بدبینی را کنار گذاشته و آینه دل را جلا دهید. برای رسیدن به مراد دل صبوری لازم است.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×