غزل شماره ۲۶۹: دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

غزل شماره ۲۶۹: دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

نسیم روضه شیراز پیک راهت بس

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش

که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل

حریم درگه پیر مغان پناهت بس

به صدر مصطبه بنشین و ساغر می‌نوش

که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس

زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن

صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس

هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم

ز رهروان سفرکرده عذرخواهت بس

به منت دگران خو مکن که در دو جهان

رضای ایزد و انعام پادشاهت بس

به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ

دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای دل، همراه سفرت اگر طالع سازگار است. کافی است و نسیم باغ شیراز نیز به عنوان راهنمای راه تو بسنده است.

 ۲- ای صوفی، دیگر از منزل معشوق سفر مکن زیرا که سیر معنوی و مقیم کنج خانقاه شدن، برای تو کافی است. 

٣- اگر هم غمی از گوشه دلت به کمین تو آغوش بگشاید. حریم آستانه رهبر روحانی تو را کفایت میکند.

 ۴- بر تختگاه سکوی میخانه بنشین و پیاله ای شراب بنوش که بدست آوردن مال و شکوه در دنیا، همین قدر کفایت می کند. 

۵- زیاده خواه مباش و کار را بر خود آسان بگیرد زیرا پیاله شراب خونین رنگ و معشوقی زیبارو چون ماه برای تو کافی است.

۶- گردون سررشته آرزو را به مردم نادان می دهد، تو صاحب فضل و دانش هستی و همین گناه تو، دلیل کافی است بر محرومیتت

 ۷- هوای مسکن الفت گرفته ات و پیمان یار دیرینه ات و پوزش یاران سفر کرده ات، برای تو کفایت میکند. 

۸- به زیر بار منت دیگران رفتن عادت مکن زیرا که در دنیا و آخرت، رضایت پروردگار از تو و بخشش پادشاه به تو، برایت کافی است.

۹- حافظ تو نیاز به دعا و ذکر دیگری نداری و دعای نیم شبانه و درس صبحگاهی برای تو کفایت میکند.
 

تفسیر اول فال

خداوند به قدر کفایت از نعمات خود تو را برخوردار کرده است. قصد سفر تو برای به دست آوردن سود بیشتر به صلاحت نیست. حرص و طمع بیهوده نورز و برای سود بیشتر زیر منت دیگران نرو و به دنبال رضای خدا باش که برای خیر دنیا و آخرت برای تو کافی است.

تفسیر دوم فال

بلندپروازی تا حدی خوب است اما وقتی از حد بگذرد عاقبت خوشی نداشته و رنج و درد به همراه دارد. قناعت پیشه کنید و قدر آن چه دارید بدانید. برای رسیدن به آرامش زیاده خواهی و حرص زدن برای زیاد و کم دنیا و چشم و هم چشمی را رها کنید.

به خداوند توکل داشته باشید، به خاطر مال بیشتر بندگی خلق خدا را نکنید، از شر وسوسه های شیطان و هوا و هوس به خداوند پناه ببرید. انشالله به زودی مراد دل حاصل خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×