غزل شماره ۲۷۴: به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

غزل شماره ۲۷۴: به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش

نگویمت که همه ساله می پرستی کن

سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش

چو پیر سالک عشقت به می حواله کند

بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش

گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی

بیا و همدم جام جهان نما می‌باش

چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش

وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی

به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می‌باش

مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ

ولی معاشر رندان پارسا می‌باش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- در موسم لاله، پیاله شراب بگیر و بی ریایی پیشه کن و با بوی گل، یک نفس با باد صبا همنفس شو.

 ۲- من نمی گویم که تمامی سال را به شراب نوشی بگذران، سه ماه بهار را می بنوش و نه ماه دیگر را پارسا و زاهد باش.

 ٣- وقتی که پیر دلیل راه عشق، تو را به نوشیدن شراب فرامی خواند، شراب بنوش و منتظر کرم و بخشش خدا باش.

 ۴- اگر آرزویت رسیدن به اسرار نهان جهان همچون جمشید است بیا و مدتی همنشین جام جهان نما که دل مرشد کامل است، باش. 

۵- گر چه کار جهان چون غنچه، همیشه در فروبستگی است اما تو همچون باد بهاری که غنچه را می شکند، گره گشای مشکلات شو.

۶- از هیچ کس وفاداری به پیمان مجو و اگر سخن و پند مرا می شنوی، بیهوده در جستجوی سیمرغ و کیمیا مباش زیرا که هرگز پیدا نمی شوند. 

۷- حافظ هوادار اطاعت از اغیار و بیگانگان مشو، اما همنشین وارستگان زاهد باش.

تفسیر اول فال

زندگی فرصت کوتاهی است که در اختیار تو قرار گرفته است. اما تو نباید تمام مدت عمر خود را مصروف مال اندوزی کنی. کمی هم برای خود زندگی کن و اگر می خواهی به اسرار غیب دست یابی، دل خود را صاف کن و در انتخاب دوستانت دقت نما و تا آنجا که می توانی گره از کار خلق خدا بگشا تا خدا گره از کارهای فروبسته تو بگشاید.

تفسیر دوم فال

زندگی آمیخته با سختی و بلندی های زیادی است و مشکلات و شادی ها در هر زندگی وجود دارد. با دوستان خود مهربان باشید و با صداقت رفتار کنید تا زمانی که نیاز دارید به یاری شما بشتابند.

از کینه و دورویی برحذر باشید که انسان های بی ریا موفق تر و آسوده تر هستند. برای آرزوهای دست نیافتنی وقت خود را هدر ندهید. از خداوند کمک بخواهید و همه چیز را به او بسپرید تا به آرامش برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×