غزل شماره ۲۹۲: قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

غزل شماره ۲۹۲: قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

شراب خانگیم بس می مغانه بیار

حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع

خدای را به می‌ام شست و شوی خرقه کنید

که من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع

ببین که رقص کنان می‌رود به ناله چنگ

کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع

به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت

که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع

به فیض جرعه جام تو تشنه‌ایم ولی

نمی‌کنیم دلیری نمی‌دهیم صداع

جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- به شکوه و جاه و جلال شاه شجاع قسم که من با هیچ کس بخاطر مال و مقام، نزاع و درگیری ندارم. 

٢- خوردن شراب خانگی دیگر کافی است برایم شراب مغان را بیاورید ای رفیقی که مرا در توبه همراهی می کردی که شراب ننوشم، خداحافظ، زیرا هم پیاله من رسید. 

٣- بخاطر خدا خرقه مرا با شراب بشوئید زیرا من بوی و خیر و صلاح از اوضاع کنونی نمی شنوم.

۴- ببین آن کسی که به شنیدن نغمه ها ما را اجازه نمی داد خود چگونه با نوای چنگ، به رقص می پردازد. 

۵- به شکرانه این نعمت که من بندهای فرمانبر و تو پادشاهی فرمانروا هستی، به عاشقان خود، نظر عنایتی بیفکن.

۶- تشنه بخشایش یک جرعه از جام شراب تو هستیم ولی گستاخی نمیکنیم و مایه دردسر نمی شویم. 

۷- هرگز خدا نیاورد زمانی را که پیشانی و صورت حافظ از خاک آستان با عظمت شاه شجاع جدا شود.
 

تفسیر اول فال

انسانی قانع و با مناعت طبع هستی. هرگز برای کم و زیاد مال دنیا بحث و جدل نمی کنی، اما باید تغییراتی در زندگی فعلی خود بدهید، زیرا از وضع موجود به نتیجه مطلوب خود نمی رسید. از احوال دوستان و نزدیکان جویا شو و به آنها محبت نما و حاجات خود را از خدای بزرگ بخواه که او قادر مطلق است.

تفسیر دوم فال

اندوه را از دل خود پاک کرده و امیدوار باشید که اوضاع بدی که در آن قرار دارید خواهد گذشت به شرط آن که قناعت پیشه کرده و صبوری کنید. در زندگی غم و شادی های فراوان هست و هیچ گنجی بدون رنج حاصل نخواهد شد.

توکل تان به خداوند بلندمرتبه باشد. به تازگی کاری انجام داده اید که نتیجه بدی داشته، از خدا بخواهید تا شما را از خطر حفظ کرده تا به سلامت از این اتفاق ناگوار عبور کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×