غزل شماره ۲۹۳: بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

غزل شماره ۲۹۳: بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع

برکشد آینه از جیب افق چرخ و در آن

بنماید رخ گیتی به هزاران انواع

در زوایای طربخانه جمشید فلک

ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع

چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر

جام در قهقهه آید که کجا شد مناع

وضع دوران بنگر ساغر عشرت بر گیر

که به هر حالتی این است بهین اوضاع

طره شاهد دنیی همه بند است و فریب

عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع

عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌خواهی

که وجودیست عطابخش کریم نفاع

مظهر لطف ازل روشنی چشم امل

جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- سحرگاهان که از خلوتگاه اریکه آفرینش پروردگار، خورشید مشرق به همه جا، شعاع انوار خود را بفرستد.

۲- چرخ از گریبان افق، آینه ای بالا بیاورد و چهره دنیا را به صورتهای متفاوت نشان دهد.

۳- در گوشه های خانه شادمانی خورشید، زهره ارغنون را برای آهنگ رقص، به صدا در آورد.

 ۴- چنگ در شور و غلغله می افتد که انکار کننده کجاست و جام با خنده بلند می پرسد که آن بسیار منع کننده کجا رفت؟ 

۶- شرایط زمانه را نگاه کن و پیاله ای شراب خوشی بدست بگیر زیرا هر چه پیش آید، این حالت بهترین وضع است.

۶- گیسوی زیباروی دنیایی، به تمامی فریب و نیرنگ است، شناسندگان واقعی بر سر این رشته (گیسوی یار) با هم نزاع نمی کنند.

۷- اگر سود دنیا را می طلبی، برای پادشاه عمر طولانی بخواه زیرا که او وجودی است است بخشنده و بزرگوار و بسیار سود رساننده. 

۸- شاه شجاع، مظهر لطف ازلی پروردگار، روشنی بخش چشم آرزو و دربردارنده علم و عمل با هم است و به جهان جان می بخشد.
 

تفسیر اول فال

زندگی پستی و بلندیهای بسیار دارد اما انسان در هر شرایطی که قرار بگیرد، چه در سختی و چه در آسایش، می بایست روحیه خود را حفظ و شاد زندگی کند. زیرا روحیه مثبت، قدرت انسان را مضاعف می نماید. فردا برای تو روز تازه ای است، روزی که می تواند سرشار از موفقیت و کامیابی باشد.

تفسیر دوم فال

نگران نباشید، روزهای زندگی می گذرد و ایام غم و سختی باقی نخواهد ماند. آینده خوبی در انتظار شماست. مراقب باشید که فریب افراد دورو و نیرنگ باز را نخورید و سعی کنید از آن ها فاصله بگیرید.

آرزوی دل را از خداوند طلب کنید که یار یکرنگ بنده هایش است و با کمک و الطاف الهی می توانید به سرمنزل مقصود نائل شوید. حوصله کنید و عجله نداشته باشید.بیمار انشالله شفا پیدا می کند و مسافر در سلامت به سر می برد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×