غزل شماره ۳۰۱: ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

غزل شماره ۳۰۱: ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

حق نگه دار که من می‌روم الله معک

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن

کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم

وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک

بگشا پسته خندان و شکرریزی کن

خلق را از دهن خویش مینداز به شک

چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

چون بر حافظ خویشش نگذاری باری

ای رقیب از بر او یک دو قدم دورترک

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 1- ای کسی که دل مجروح من با لب تو حق نمک خوارگی دارد، حق دوستی را حفظ کن که من دیگر می روم خدا با تو باشد.

 ۲- تو آن سرشت پاکی هستی که در بهشت، فرشتگان به شکرگزاری، ذکر نیکویی ها و خیر تو را لب دارند.

 ٣- اگر در خالصی و بی ریایی من تردیدی داری، مرا آزمایش کن زیرا که هیچ چیز جز محک، عیار زر ناب را نمی شناسد.

 ۴- گفته بودی که مست میشود و دو بوسه به من میدهی، وعده مستی ات از حد گذشته است و مانه دو بوسه دیدیم و نه یکی. 

۵- دهان چون پسته خندان خود را بگشا و سخنان شیرین بگو و مردم را در شک مینداز که دهان داری یا نه.

۶۔ اگر آسمان جز آنچه که مراد من است، گردش کند آن را برهم میزنم زیرا من کسی نیستم که از گردش آسمان، خواری و زبونی بکشم.

 ۷- ای مراقب و نگاهبان، وقتی که بار را در کنار حافظ خودش نمیگذاری، پس دو سه قدم از او دور شو.
 

تفسیر اول فال

سفری در پیش داری و نگران وفاداری یار خود هستی. با خیال آسوده سفر کن که بعد از آن یار به وعده ای که مدتهاست به تو داده عمل خواهد کرد. با همت و جرأتی که تو داری روزگار بر وفق مرادت خواهد شد. تو که به خود اطمینان داری استوار باش و از امتحان مهراس که از هر امتحانی با سربلندی خارج خواهی شد.

تفسیر دوم فال

دارای خصلت های خوبی هستید و اراده آهنین شما باعث شده در شرایط سخت زندگی استوار و ثابت قدم بمانید. به خاطر آن شاکر خداوند باشید.

برای رسیدن به آرزوها و اهداف خود سعی کنید صداقت پیشه کرده و با خلوص نیت رفتار کنید. به زودی مشکلات و موانع برطرف می شود و قطعا به سرمنزل مقصود خواهید رسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×