غزل شماره ۳۰۳: شممت روح وداد و شمت برق وصال

غزل شماره ۳۰۳: شممت روح وداد و شمت برق وصال

شَمَمتُ روحَ وِدادٍ و شِمتُ برقَ وصال

بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال

اَحادیاً بجمالِ الحبیبِ قِف وانزِل

که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال

حکایت شب هجران فروگذاشته به

به شکر آن که برافکند پرده روز وصال

بیا که پردهٔ گلریز هفت خانه چشم

کشیده‌ایم به تحریر کارگاه خیال

چو یار بر سر صلح است و عذر می‌طلبد

توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ

که کس مباد چو من در پی خیال محال

قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی

به خاک ما گذری کن که خون مات حلال

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- روح دوستی را بوئیدم و برق وصال را از دورها دیدم، ای نسیم شمال بیا که برای بویت، جان می دهم. 

۲-ای کسی که برای شتران حبیب، آواز می خوانی بایست و پیاده شو زیرا که من صبر نیکو و بی شکایت و گله ای از شوق جمال زیبای یار ندارم.

 ۳- به شکرانه آنکه روز وصال پرده انداخته و آشکار شد، بهتر است داستان شب هجران را فرو گذاشته و از آن سخن نگوئیم.

 ۴- بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم خود را بر آنچه در کارگاه خیال ترسیم شده، کشیده ایم. 

۵- وقتی که بار با ما سر آشتی دارد و عذرخواهی می کند می توانیم از ستم مراقب او در هر حالی، چشم بپوشیم.

۶- در دل تنگ و غمگین من، جز خیال و تصور دهان تو، خیالی دیگر نیست، امید که کسی چون من در پی این خیال دست نیافتنی نباشد.

۷- اگر چه حافظ غریب، در راه عشق تو کشته شد ولی بر خاک کشته خود گذری کن تا خون ما، حلالت باشد.
 

تفسیر اول فال

روزگار سختی را در هجران گذرانده ای، ولی اکنون دیگر به گذشته ها فکر نکن، چرا که او از کرده خود پشیمان گشته و عاقلانه آن است که تو عذر او را بپذیری و از خطاهای او درگذری. تنها در این صورت است که سعادت به تو روی خواهد آورد.

تفسیر دوم فال

در گذشته حوادثی رخ داده که باعث پشیمانی شده، بدانید که افسوس و حسرت گذشته خوردن دردی را درمان نخواهد کرد. از اشتباهات درس عبرت بگیرید تا بتوانید نقائص خود را رفع کرده و به کمال برسید.

دوستان خوبی دارید، با آن ها یکرنگ و صادق باشید. به زودی فراق و هجران پایان یافته و به مراد دل خواهید رسید. گناه حسودان را بخشیده و عذر آن ها را قبول کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×