غزل شماره ۳۰۹: عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

غزل شماره ۳۰۹: عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن

همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام

شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی

دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام

بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین

گلشنی پیرامنش چون روضهٔ دارالسلام

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب

دوستداران صاحب‌اسرار و حریفان دوستکام

بادهٔ گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

غمزهٔ ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ

زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن

بخشش‌آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام

هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه

وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- عشقبازی و جوانی و شراب سرخرنگ، مجلس انس و هم پیاله دوست و نوشیدن مدام شراب،

 ۲- ساقی شیرین دهان و خنیاگر شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و همدمی نیکنام،

 ٣- زیبارویی که از لطافت و پاکی مورد حسد و رشک آب حیات است و معشوقی که از خوبی و زیبایی ماه تمام بر او حسد می ورزد،

 ۴- مجلس بزمی مطبوع چون قصر بهشت برین و بوستانی که در اطرافش، باغ بهشت است ،

۵- اجازه داران صمیمی نشستن در صف اول اهل مجلس و خادمان مؤدب، دوستداران اهل سر و همپیالگان موافق آرزو،

۶- شراب گلرنگ و تلخ و تند و تیز و خوش خوراک و جذب شونده، نقل و مزه آن لب لعل معشوق و قصه و حکایتش یاقوت خام لبان یار

 ۷- عشوه ساقی که برای غارت عقل، شمشیر کشیده و گیسوی دلدار که برای صید دل، دام گسترده،

 ۸ - نکته سنج بذله گویی چون حافظ شیرین سخن، سرمشق و الگوی بخشندگی و جهان افروزی چون حاجی قوام، 

 ۹- هر کس این عیش و عشرت را نخواهد، خوشدلی بر او حرام تباه شود و هر کس این محفل را نجوید و آرزو نداشته باشد، زندگی بر او حرام باد.
 

تفسیر اول فال

خدای بزرگ شما را انسان خوشبختی آفریده است زیرا تمام امکانات لازم و وسایل پیشرفت و ترقی را در اختیار تو نهاده است و تو باید قدر این نعمات خداوندی را بدانی و از آنها استفاده مطلوب نمایی در غیر اینصورت عمر و زندگی خود را حرام ساخته ای و این در حالی است که می توانی زندگی شادی داشته باشی.

تفسیر دوم فال

به تازگی شرایطی فراهم شده تا بتوانید توانایی های خود را به اطرافیان به اثبات برسانید. از این فرصت بهره برده و با عقل و اندیشه همه چیز را به دست آورید.

پروردگار همیشه یاور شماست و مقام و پول و عشق به شما داده است اما آیا شما هم شکرگزار خداوند هستید و ارزش نعمت های زندگی خود را می دانید؟

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×