غزل شماره ۳۱۳: بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم

غزل شماره ۳۱۳: بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم

بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم

مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم

زان جا که فیض جام سعادت فروغ توست

بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت

تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم

عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم

کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار

این موهبت رسید ز میراث فطرتم

من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش

در عشق دیدن تو هواخواه غربتم

دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف

ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم

دورم به صورت از در دولتسرای تو

لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم

حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان

در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ساقی بازگرد که آرزوی خدمتگزاری تو را دارم و مشتاق غلامی تو هستم و دعاگوی بخت و دولت توام.

 ۲- از آنجا که فیض و کرم جام سعادت، از فروغ چهره تو است، از تاریکی وادي حيرت من راهی برای خارج شدن نشانم بده

 ۳- هر چند که در دریای گناهان خود از هر سو غرق شده ام اما از زمانی که با عشق، آشنا شدم، مشمول رحمت خداوندم.

 ۴- ای دانشمند مرا به خاطر لاابالی گری و بدنامی عیب مکن زیرا از دستگاه قسمت و تقدیر، سرنوشت من همین بود. 

۵-شراب بنوش زیرا که نمی توان عاشقی را با تلاش کسب کرد و اختیاری هم نیست، این نعمت، میراث آفرینش من است.

۶- من که در تمامی عمر خود، از وطن سفر نکردم ببین که به عشق دیدن روی تو، غربت را ترجیح داده و خواهان آن هستم.

 ۷- ای خضر مبارک قدم، با همت خود مرا یاری ده زیرا دریا و کوه در مسیر من است و من خود خسته و ناتوانم.

۸- اگر چه من به ظاهر از خانه پرشکوه تو دورم اما از جان و دل جزء مقیمان درگاهت هستم. 

۹- حافظ در برابر چشمان تو، جان خواهد سپرد اگر که در این خیال و رؤیا، عمر به من مهلتی بدهد.
 

تفسیر اول فال

به شدت مشتاق انجام نیتی هستی که در سر داری. گرچه از خیلی جهات هنوز آمادگی انجام آن را نداری، ولی به آتیه آن امیدواری. به سرزنش های دیگران توجهی نکن و بدان عشق موهبتی الهی است که در فطرت انسانها نهاده شده. برای انجام این نیت باید سفری انجام دهی و همتی والا داشته باشی تا به آرزوهای خود برسی. فرصت را از دست نده و اقدام کن، انشاءا.. خیر است.

تفسیر دوم فال

روزهای زیادی را به انتظار گذرانده اید، این مسئله شما را بی تاب و فراق و دوری از مقصود و یار باعث رنج تان شده است. برای رسیدن به سرمنزل مقصود باید در کنار تلاش و کوشش به خداوند توکل کرده و از یاری بخواهید.

اگرچه راه رسیدن به مقصود دور و پرپیچ و خم است اما مایوس نباشید، همه چیز را به خداوند بسپارید. اگر لز یک راه به نتیجه نرسیده اید راه های دیگر را امتحان کنید تا به آن چه می خواهید دست پیدا کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×