غزل شماره ۳۲۰: دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم

غزل شماره ۳۲۰: دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم

دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم

نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم

ابروی یار در نظر و خرقه سوخته

جامی به یاد گوشه محراب می‌زدم

هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست

بازش ز طره تو به مضراب می‌زدم

روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود

وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم

چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ

فالی به چشم و گوش در این باب می‌زدم

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم

بر کارگاه دیده بی‌خواب می‌زدم

ساقی به صوت این غزلم کاسه می‌گرفت

می‌گفتم این سرود و می ناب می‌زدم

خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام

بر نام عمر و دولت احباب می‌زدم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دیشب با سیل اشک، راه را بر خواب می بستم و به یاد خط چهره تو، بر اشک خود نقش تو را تصویر می کردم.

 ۲- ابروی یار در نظرم بود و عالم تقوی را با سوزاندن خرقه ترک کرده بودم و جامی شراب به یاد گوشه محراب ابرویش می نوشیدم.

 ۳- هر مرغ فکری که از سرشاخه سخن می پرید. باز با مضراب گیسوان توه او را صید می کردم.

 ۴- روی محبوب در نظرم جلوه می کرد و من از دور به یادش، بر رخ مهتاب بوسه می زدم. 

۵- چشمم به چهره ساقی بود و گوشم مشغول شنیدن نوای چنگ و من با چشم و گوش خود فال نیک در این باره می گرفتم. و در کارگاه چشمان بی خواب خود تا سپیده دم، نقش خیال تو را ترسیم می کردم. 

۶- ساقی همراه با شنیدن این غزل، جام شراب به سویم می گرفت و من در حالی که این غزل را می سرودم، شراب گوارایی می نوشیدم.

۷- روزگار حافظ، خوش بود و من به نام عمر و بخت دوستان خویش، فال مراد و آرزو می زدم.
 

تفسیر اول فال

انجام این نیت خواب و خوراک را از تو گرفته و شوق آن در وجود تو هیاهویی به راه انداخته است. اما بدان برای رسیدن به مقصود، خیالبافی ثمری ندارد و باید واقع بین بود و با حقایق زندگی کرد. با تلاشی وسیع و همتی والا می توانی آنچه را که در رویا آرزویش را می کشی، در عالم واقعی به دست آوری و اکنون زمان آغاز است.

تفسیر دوم فال

به زودی غم و غصه شما به پایان خواهد رسید و روزهای شاد و خوش فرا می رسد. همای سعادت روی شانه های شما خواهد نشست.

اگرچه سختی های زیادی را تحمل می کنید اما همین شرایط بد باعث می شود قدر روزهای خوش آینده را بیشتر بدانید. از لحظات عمر خود نهایت استفاده را بکنید و صداقت داشته باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×