غزل شماره ۳۳۵: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

غزل شماره ۳۳۵: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

حاصل خرقه و سجاده روان دربازم

حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم

خازن میکده فردا نکند در بازم

ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی

جز بدان عارض شمعی نبود پروازم

صحبت حور نخواهم که بود عین قصور

با خیال تو اگر با دگری پردازم

سر سودای تو در سینه بماندی پنهان

چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم

مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم

به هوایی که مگر صید کند شهبازم

همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم

از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم

ماجرای دل خون گشته نگویم با کس

زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد

همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- اگر بار دیگر به خرابات مغان گذرم بیفتد، هر آنچه که خرقه و سجاده بدست آورده را فورا از دست خواهم داد.

 ۲-اگر چون زاهدان، امروز حلقه توبه را به صدا در آوردم، نگهبان میخانه فردا، در را به رویم نخواهد گشود.

 ٣. اگر چون پروانه، آسایش خاطری بدست آورم، جز به گرد آن چهره چون شمع، پرواز نخواهم کرد.

۴- من هم صحبتی با حوران بهشتی را نمی خواهم چون کوتاهی کرده ام اگر با خیال تو، به عشق دیگری بپردازم. 

۵- اگر چشم آلوده ام، رازم را فاش نمی کرد، سر عشق تو در سینه ام، پنهان می ماند. 

۶-چون مرغ از قفس خاک به هوا رفتم در آرزوی اینکه شهباز، مرا صید خود کند.

۷- اگر چون چنگ در آغوشت، کام دل مرا نمی دهد، یک لحظه چون نی از لبان خود مرا نوازش کن.

۸-من حکایت دل خون شده خود را با کسی نخواهم گفت زیرا غیر از شمشیر غم تو، کس دیگری با من دمساز و موافق نیست.|

۹- اگر حافظ به ازای هر مو، سری بر تن داشته باشد، همه را چون زلف، به پایت خواهم انداخت.
 

تفسیر اول فال

برای رسیدن به نیت خود حاضری هر کاری را انجام بدهی، اما خود را در این راه تنها می بینی، هیچ همدم و همرازی پیدا نمی کنی، هیچ امیدی به انجام این نیت نداری، اما بدان که عاقبت این کار بسیار نیکوست و تو با تلاش و کوششی که از خود نشان می دهی حتما موفق خواهی شد.

تفسیر دوم فال

بسیار غمگین و اندوهگین هستید و دوست قابل اعتماد و رفیق شفیق پیدا نمی کنید تا با او درد دل کرده و خود را خالی کنید به همین دلیل افسرده شده اید.

از ناامیدی و خودخوری دست کشیده و به توانایی های خود اعتماد کنید. اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و با ایمان به هدف به تلاش و کوشش خود ادامه دهید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×