غزل شماره ۳۴۳: چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

غزل شماره ۳۴۳: چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

کز چاکران پیر مغان کمترین منم

هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش

ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم

از جاه عشق و دولت رندان پاکباز

پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم

در شان من به دردکشی ظن بد مبر

کآلوده گشت جامه ولی پاکدامنم

شهباز دست پادشهم این چه حالت است

کز یاد برده‌اند هوای نشیمنم

حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس

با این لسان عذب که خامش چو سوسنم

آب و هوای فارس عجب سفله پرور است

کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم

حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی

در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم

تورانشه خجسته که در من یزید فضل

شد منت مواهب او طوق گردنم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- چهل سال و بلکه بیشتر گذشته است که من ادعا می کنم که از بندگان پیر مغان، من کمترین و کوچکترین هستم.

 ۲- هرگز به برکت محبت پیر میفروش ساغرم از شراب صاف و روشن خالی نشد.

 ٣- از شکوه و جلال عشق و اقبال رندان پاکباز و یکرنگ همیشه در صدر مجالس جا داشته ام.

 ۴- درباره من به دردنوشی، خیال بد مبر، زیرا که اگر چه جا مدام آلوده شراب شده ولی پاکدامن و بیگناهم. 

۵-من شاهباز دست پادشاه هستم این چه حال شگفت انگیزی است که شوق مسکن اصلی ام را از یادم برده اند؟

۶-بلبلی خوشخوان چون من حیف است که اینک در قفس اسیر باشد، با این زبان شیرینی که چون سوسن خاموش است.

 ۷- آب و هوای شیراز عجیب سفله و دون پرور است، همراهی رفیق کجاست که ضمیر خود را از این خاک بیرون بکشم؟

 ۸-حافظ تا کی می خواهی قدح شراب را زیر خرقه پنهان کنی؟ در مجلس عیش خواجه، پرده از رازت بر خواهم داشت و آن را آشکار خواهم ساخت.

۹- تورانشاه مبارکی که در حراج بخشش، منت عطایای او، چون طوقی بر گردنم است.
 

تفسیر اول فال

در تمام سالهای زندگی خود به دنبال کار و فعالیت بوده ای و تا کنون از مال دنیا تقریبا بی نیاز شده ای، اما اکنون احساس تنهایی و خستگی می کنی. به دنبال همزبان و مونسی هستی که تو را درک کند. در این کار مصرانه اقدام کن و فرصت را از دست مده که صلاح تو در این است.

تفسیر دوم فال

از گذر عمر و جوانی غافل بوده و فرصت های زیادی را از دست دادید، حیف که دوران جوانی دیگر هرگز بازنمی گردد. هدف هایی برای خود دارید اما هیچ تلاشی برای رسیدن به آن ها نمی کنید.

معتقدید سرنوشت و تقدیر برای شما بد خواسته و آدم بدشانسی هستید اما مقصر اصلی خودتان هستید که به اندازه کافی ارزش لحظات را درک نکردید. ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. هنوز فرصت هست، دل به خدا بسپرید و از جا بلند شوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×