غزل شماره ۳۶۸: خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

غزل شماره ۳۶۸: خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر

به گدایی ز در میکده زادی طلبیم

اشک آلوده ما گر چه روان است ولی

به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم

لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام

اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم

نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد

مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم

عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان

به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم

تا بود نسخه عطری دل سودازده را

از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- برخیز و بیا تا از در میخانه گشایشی و فرجی درخواست کنیم، بر سر راه دوست بنشینیم و حاجتی از او بخواهیم. 

۲- همانا توشه راهی برای رسیدن به حرم وصال نداریم، پس به گدایی از در میخانه، زادراهی می طلبیم. 

٣. اگر چه اشک ما ریاکارانه از چشمانمان روان است اما باید برای پیام رسانی به او، قاصدی پاک نهاد بجوییم. 

۴- اگر از ستم غم عشق تو ما به دادخواهی برخیزیم، لذت سوز غم تو بر دل ما، حرام باد.

۵- نقطه خال تو را بر صفحه دیده نمی توان نقش کرد، جز آنکه از مردمک سیاه چشم خود، مدادی (مرکبی) بخواهیم. 

۶- دل، به بهای جان، اشاره ای خوش از لبان شیرینت خواست و لبت با خنده ای شیرین پاسخ داد که بر قیمت و بهای آن بیفزار

 ۷- تا برای دل سودازده ام، نسخه استفاده از عطر را تجویز کرده اند، از سبزه عذار تو، نسخه و رونوشتی عطرآگین می خواهم.

۸- چون غمت را جز در دل شاد در جایی دیگر نمی توان یافت، ما به این امید که غم عشقت در دل ما بیاید، دلی شاد می جوئیم. 

۹- حافظ تا کی بر در مدرسه می نشینی؟ برخیز تا از در میخانه، گشایشی بطلبم.

 

تفسیر اول فال

بهترین فرصت در اختیارت قرار گرفته. هرچه زودتر برخیز و تحولی در زندگی خود ایجاد کن زیرا آنچه تو طالب آن هستی در زندگی فعلی ات نخواهی یافت. رکود و سکون دیگر کافی است. زمان حرکت و همت رسیده است. از خدا یاری بخواه و وارد عمل شو که موفق خواهی شد.

تفسیر دوم فال

روزهای سخت و پرچالش از بدیهیات هر زندگی می باشد، همانطور که روزهای خوش ماندگار نیست روزهای ناخوشی و رنج نیز برای همیشه باقی نخواهد ماند.

با تلاش و کوشش می توانید از این ایام سخت به سلامت عبور کرده و به سعادت و خوشبختی دست پیدا کنید. به راه خود ادامه دهید که درهای بسته باز خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×