غزل شماره ۳۷۷: ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم

غزل شماره ۳۷۷: ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم

ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم

غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

دل بیمار شد از دست رفیقان مددی

تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم

آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم

خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست

تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم

مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه

کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم

سایه طایر کم حوصله کاری نکند

طلب از سایه میمون همایی بکنیم

دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست

تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- ما شبی به درگاه حق دست بلند کرده و دعایی می کنیم، غم دوری و فراق تو را به طریقی، درمان می کنیم.

 ۲- دل بیمار و عاشق من از دست رفت، ای دوستان کمکی کنید تا طبیب عشق را بر بالینش آوریم و درمانش کنیم.

 ۳- آنکسی که مرا بی هیچ گناهی با شمشیر جفا، مجروح کرد و رفت، بخاطر خدا بازش گردانید تا صلح و صفایی بکنیم.

 ۴- ریشه شادمانی خشک شد، راه میخانه کجاست تا در آب و هوای خوش آن، رشد و نمی کنیم.

۵- ای دل یاری از توجه باطنی رندان بجوی وگرنه این کاری سخت است، مبادا که اشتباه کنیم.

۶- سایه پرنده ای کم حوصله و ضعیف کاری از پیش نمی برد، باید که از سایه فرخنده هما، مددی بخواهیم.

 ۷- دلم بی تاب و سرگشته شد، حافظ خوشخوان کجاست تا با ترانه و غزل او، ترانه ای خوش، ساز کنیم؟
 

تفسیر اول فال

با مشکلی برخورد کرده ای که تو را بسیار ناراحت و رنجور کرده است. باید بدانی که حل این مشکل کاری بس سخت و دشوار است. در حال این مشکل در اولین مرحله از خداوند کمک بگیر و به معصومین متوسل شو و در مرحله دوم با افراد عاقل شور و مشورت کن که کوچکترین اشتباه تو کار را خراب تر خواهد کرد.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به مراد دل باید از مسیر سخت با پستی بلندی های بسیار عبور کنید، اراده آهنین و همت عالی برای عبور از سختی های این راه نیاز است.

مراقب باشید که به بیراهه کشیده نشوید، از همفکری دوستان دلسوز و دانا استفاده کرده و صبوری پیشه کنید تا انشالله به سرمنزل مقصود برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×