غزل شماره ۳۷۸: ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

غزل شماره ۳۷۸: ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

التفاتش به می صاف مروق نکنیم

خوش برانیم جهان در نظر راهروان

فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم

آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- ما بد کسی را نمی گوییم و به ناحق و باطل، توجهی نداریم، به کسی تهمت نمی زنیم و به صوفیگری تظاهر نمی کنیم.

 ۲- درویش را به کم داشتن و توانگر را به ثروت بسیار، عیب کردن، بد است و مصلحت آن است که مطلقا کار ناپسندیده نکنیم. 

۳- بر دفتر عقل و دانش، نشان غلط بودن نکشیم و راز خدا را با نوشته های نیرنگ و افسون درهم نیامیزیم. 

۴- اگر شاه، شراب رندان را با احترام ننوشد، ما هم به شراب صاف و پالوده او توجهی نمی کنیم. 

۵- در پناه نظر عنایت سالکان راه حق، جهان را با خوشی طی میکنیم و اندیشه اسب سیاه و زین آراسته و نقره کوب را نمی کنیم.

۶- امواج فلک، کشتی هنرمندان را در هم می شکند پس بهتر است که به این دریای وارونه - آسمان - اعتمادی نکنیم.

۷- اگر حسودی، بدگویی کرد و دوست ما از آن رنجید، به او بگوئید که تو دل خوش دار زیرا که ما به آدم احمق و نادان، گوش نمی کنیم. 

۸- حافظ، اگر دشمن تو، حرف خطا و اشتباهی زد، او را مؤاخذه نمی کنیم، اگر هم سخن حق و راستی گفت که با حقیقت، مخالفت و جدل نمی کنیم.
 

تفسیر اول فال

هیچ گاه برای ترقی و پیشرفت خود به تنزل دیگران راضی مشو و در انجام کارها دقت لازم را به خرج بده و بدان که مال و ثروت زشتی عمل را نمی پوشاند و اگر تمایل داری در نظر دیگران محترم باشی احترام همه را حفظ کن و به حرف حق حتی اگر از زبان دشمنت بیان شود احترام بگذار و تنها از سخن دانایان پیروی کن.

تفسیر دوم فال

اغلب بدون فکر و اندیشه کافی دست به کارهایی می زنید که به صلاح شما نیست و سرانجام خوشی ندارد. مراقب باشید و از افکار بچه گانه دوری کنید.

قبل از هر تصمیم و اقدامی ابتدا خوب فکر کنید و با درایت تصمیم بگیرید تا به اهدافی که دارید دست پیدا کنید. قناعت پیشه کنید و برای مادیات دنیا خودتان را آزار ندهید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×