غزل شماره ۳۸۱: گر چه ما بندگان پادشهیم

غزل شماره ۳۸۱: گر چه ما بندگان پادشهیم

گر چه ما بندگان پادشهیم

پادشاهان ملک صبحگهیم

گنج در آستین و کیسه تهی

جام گیتی نما و خاک رهیم

هوشیار حضور و مست غرور

بحر توحید و غرقه گنهیم

شاهد بخت چون کرشمه کند

ماش آیینه رخ چو مهیم

شاه بیدار بخت را هر شب

ما نگهبان افسر و کلهیم

گو غنیمت شمار صحبت ما

که تو در خواب و ما به دیده گهیم

شاه منصور واقف است که ما

روی همت به هر کجا که نهیم

دشمنان را ز خون کفن سازیم

دوستان را قبای فتح دهیم

رنگ تزویر پیش ما نبود

شیر سرخیم و افعی سیهیم

وام حافظ بگو که بازدهند

کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- اگر ما بندگان پادشاه هستیم اما خود نیز فرمانروایان سرزمین سحرخیزی هستیم.

 ۲- گنج معرفت در آستین داریم ولی ظاهرا تهیدستیم، دل ما جام جهان نماست اما چون خاک راه، افتاده و فروتنیم. 

۳- در حضور دوست آگاه و هوشیاریم و از این غرور، سرمستیم، وگرچه دریای یکتا پرستی هستیم اما غوطه ور در گناه خویشیم. 

۴- وقتی که زیباروی اقبال ما، جلوه نماید، ما چون آئینه ای برای رخ چون ماه  او هستیم.

۵- ما هر شب، نگاهبان تاج و تخت شاه نیک بخت هستیم.

۶- هم صحبتی با ما را به او بگو غنیمت بدارد زیرا که تو در خواب هستی و ما در حال مراقبت و پاسبانی.

۷- شاه منصور میداند که ما هر جا، اراده خود را به آن سو آوریم،

۸ - دشمنان را طوری میکشیم که خونشان، کفنشان شود و بر بالای دوستان، قبای پیروزی و ظفر می پوشانیم.

۹-رنگ و نشان دروغ و تزویر در نزد ما نیست، ما چون شیر سرخ و چون افعی سیاه در برابر دشمن هستیم. 

۱۰- بگو، قرضی را که به حافظ داری، بپردازند زیرا که تو خود اقرار کرده ای و ما شاهد آن بوده ایم.
 

تفسیر اول فال

ظاهری ساده و بی آلایش داری گرچه از توانایی مالی بالایی برخوردار نیستی اما گنجهای دیگری در وجود تو نهفته است که بر هزاران هزار گنج مادی برتری دارد. برای دستیابی به این گنجها بایستی در درون خود کاووشی عمیق نمایی و از توانایی های خود بهترین استفاده ها را بنمایی تا به مرحله ای برسی که دشمنانت مغلوب، دوستانت شاد و خودت صاحب مقام و منزلت شوی.

تفسیر دوم فال

از خصلت های نیکوی شما سخت کوشی و وفای به عهد است و با دوستان بسیار صادق و صمیمی هستید. ممکن است از صداقت و خوبی شما سو استفاده شود، مراقب باشید.

به زودی آن چه از خدا خواسته اید برای تان مهیا خواهد شد، آینده روشنی در پیش دارید و سختی ها می شود. حواستان به افراد فریبکار باشد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×