غزل شماره ۳۹۲: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

غزل شماره ۳۹۲: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن

از دوستان جانی مشکل توان بریدن

خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ

وان جا به نیک نامی پیراهنی دریدن

گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن

گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن

بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار

کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن

فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن

گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی

یا رب به یادش آور درویش پروریدن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- میدانی که بخت و اقبال نیک چیست؟ دیدن معشوق و گدایی در کوی او را بر سلطنت و پادشاهی ترجیح دادن.

 ۲- از جان، رشته امید گسستن آسان است اما از یاران عزیزتر از جان، بریدن بسیار مشکل است.

 ۳- می خواهم چون غنچه، با دلتنگی به باغ بروم و در آنجا جامه خود را با سرافرازی بر تن پاره کنم بشکفم.

 ۴- گاه چون نسیم، با گل سرخ سخن پوشیده بگویم و گاه از بلبلان عاشق اسرار عشقبازی را بشنوم.

۵- در آغاز، بوسیدن لب یار را فراموش مکن زیرا که در پایان به ستوه می آیی از بس که نادم و پشیمانی. 

۶-همصحبتی با یاران را غنیمت بدان زیرا که از دو راهی مرگ و زندگی دنیا که بگذریم، دیگر نمی توانیم به هم رسیده و همدیگر را ببینیم

 ۷-گویی از خاطر شاه یحیی، حافظ فراموش شده است، یارب، التفات به درویشان را به یادش آور.

 

تفسیر اول فال

بزرگترین ثروت و گنج نهانی دوست واقعی است که به لطف خدا تو از این نعمت برخورداری. بزودی سفری در پیش خواهی داشت که برایت سفری شاد و خاطره انگیز خواهد بود و صحبت هایی خواهی شنید که تحولی در زندگی تو ایجاد خواهد کرد. از این فرصت استفاده کن، زیرا فرصت رفته باز نخواهد گشت.

تفسیر دوم فال

از فرصت های ارزشمندی که ایجاد شده به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. از کینه و کدورت برحذر باشید که قلب را سیاه می کند، از در آشتی و صفا با دیگران وارد شوید.

دوستان خوب و باوفا جواهرات ارزشمند در زندگی هستند که رسیدن به مقصود بدون حضور آن ها میسر نخواهد شد. با دیگران صادق و یکرنگ باشید تا نتایج خوب آن را در زندگی مشاهده کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×