غزل شماره ۳۹۷: ز در درآ و شبستان ما منور کن

غزل شماره ۳۹۷: ز در درآ و شبستان ما منور کن

ز در درآ و شبستان ما منور کن

هوای مجلس روحانیان معطر کن

اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن

به چشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان

بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن

ستاره شب هجران نمی‌فشاند نور

به بام قصر برآ و چراغ مه برکن

بگو به خازن جنت که خاک این مجلس

به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن

از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند

کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

فضول نفس حکایت بسی کند ساقی

تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن

حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال

بیا و خرگه خورشید را منور کن

طمع به قند وصال تو حد ما نبود

حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده

بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن

پس از ملازمت عیش و عشق مه رویان

ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١-از در به درون بیا و اقامتگاه شبانه ما را روشن ساز و هوای مجلس اهل معنی را از وجود خود، معطر ساز.

 ٢. اگر فقیه تو را اندرز دهد که عشقبازی را فراموش کن، پیاله ای شراب به او بده و بگو دماغ خود را ترکن - تا از خشکی رهایی یابی.

 ٣- دل و جان خود را به چشم و ابروی معشوق سپرده ام، بشتاب و بیا تا طاق ابرو و منظر چشمان او را ببینی.

۴- ستاره شب فراق، روشنی نمی بخشد، به بام قصر بیا و چراغ رخسار چون ماه خود را برافروز. 

۵- به فرشته نگاهبان بهشت بگو که خاک این محفل را به ارمغان با خود به فردوس ببر و در آنجا چون عود در مجمر بسوزان.

۶- از این کلاه و خرقه صوفیانه سخت به تنگ آمده ام، با یک کرشمه و ناز صوفیانه، مرا وارسته ای پاکباز کن. 

۷- آنگاه که زیبارویان چمن، فرودستان و زیردستان زیبایی تو هستند، بر سمن ناز کن و به صنوبر جلوه بفروش و تفاخر کن. 

۸- ای ساقی، هرزه درایی نفس، داستان زیادی می سراید، تو کار خود را رها مکن و شراب به ساغر بریز.

 ۹- شعاع و پرتو زیبایی تو، پرده دیده خرد و فهم شد، برخیز و سراپرده خورشید را با فروغ خود، روشن کن. 

۱۰- امید بستن به شهد وصال تو، در حد و شأن من نیست، کار ما را به لب لعل همچون شکر خود واگذار کن.

 ۱۱- لب پیاله شراب را ببوس و آنگاه آن را به مستان بده و با این لطیفه و شیرینکاری خود، مصاحبان خود را سرخوش ساز.

 ۱۲- پس از همراهی با خوشی و عشق زیبارویان، یکی هم این است که شعر حافظ را حفظ کنی.
 

تفسیر اول فال

خود را با انجام کارهای بیهوده مشغول مکن. با حرف دیگران از کارهای خود دست برندار. آرزوهای بلند و اهداف دست نیافتینی داری به موقعیت خود خوب بیندیش و آمال و آرزوهایت را تعدیل کن، زیرا تلاش در راه بلند پروازیهای بیهوده تنها صرف بیهوده وقت و انرژی است. 

تفسیر دوم فال

سختی و مشکلات در زندگی همه هست، صبوری و شکیبایی در مقابل سختی هاست که باعث موفقیت افراد می شود. شک نکنید که سرانجام نتیجه صبر و بردباری خود را خواهید دید.

به قول و قرار خود عمل کنید و خجالت را کنار بگذارید. خواسته دل را از خدا طلب کنید که از دل همه ما آگاه است و دعای شما را مستجاب خواهد کرد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×