غزل شماره ۳۹۹: کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن

غزل شماره ۳۹۹: کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن

کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن

به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن

به باد ده سر و دستار عالمی یعنی

کلاه گوشه به آیین سروری بشکن

به زلف گوی که آیین دلبری بگذار

به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن

برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس

سزای حور بده رونق پری بشکن

به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر

به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن

چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد

تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن

چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ

تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- ناز و کرشمه ای کن و بازار سحر و جادو را کساد کن، با غمزه و افسون نگاه خود، رونق کار و شهرت و آوازه سامری را از میان ببر.

 ۲- سر و دستار عالمیان را به باد بده یعنی اینکه طبق آئین دلبری و طنازی، گوشه کلاه خود را بشکن و خم کن.

 ۳- به گیسوانت بگو که روش سرکشی را ترک کند و به ناز و کرشمه بگو که قلب سپاه ستمگری را بشکند.

 ۴- با ناز بیرون بیا و گوی زیبایی را از همه بربا، و به این ترتیب حور بهشتی را به سزای خود برسان و بازار پری را بی رونق و کساد کن. 

۵- با آهوان چشم خود، شیر خورشید را شکار کن و با ابروان خمیده خود، كمان مشتری را بشکن و خرد کن. 

۶- آنگاه که گیسوان سنبل از نفس باد، عطرافشان می شود، قدر و قیمت او را با سر زلف معطر خود، بشکن.

 ۷- ای حافظ، آنگاه که هزار دستان به فصیح سخن گفتن خود فخر می کند تو ارزش و اعتبار او را با سخن به زبان دری گفتن، بکاه.
 

تفسیر اول فال

مدتهاست زندگیت دچار رکود و خمودگی شده است و منتظری تاکسی مشکل تو را حل کند. بدان که این مشکل به دست هیچ کس جز خودت حل نخواهد شد. از این تنبلی و بی تفاوتی دست بردار و با تلاشی وسیع، تحولی در زندگی خود ایجاد کن تا به آنچه آرزویش را داری برسی. به ارزش وجود خود پی ببر که تو خود طبیب درد خودی.

تفسیر دوم فال

از فریبکاری و توطئه چینی علیه دیگران برحذر باشید و با صداقت و خلوص نیت تلاش کنید تا به اهداف و خواسته دل دست پیدا کنید.

برای رسیدن به مراد دل لازم است فرصت ها را غنیمت شمرده و لحظات عمر را به بطالت و بیهودگی تلف نکنید. با ایمان و اراده آهنین جلو بروید که پیروزی با شماست.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×