غزل شماره ۴۰۶: گفتا برون شدی به تماشای ماه نو

غزل شماره ۴۰۶: گفتا برون شدی به تماشای ماه نو

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو

از ماه ابروان منت شرم باد رو

عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست

غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو

مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما

کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو

تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار

آن گه عیان شود که بود موسم درو

ساقی بیار باده که رمزی بگویمت

از سر اختران کهن سیر و ماه نو

شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان

از افسر سیامک و ترک کلاه زو

حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست

درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- (معشوق با اعتراض گفت:) برای تماشای هلال ماه بیرون آمدی، از هلال ابروان من شرم کن و از من دور شو.

 ۲- عمری است که دل تو از اسیران گیسوان ماست پس از نگهداری جانب یاران خود، غافل مشو. 

۳- به گیسوان سیاه یار، به سبب بوی خوش خرد خود فخر مفروش زیرا که آنجا هزار نافه مشکین به نیم جو نمی ارزد. 

۴- آنگاه در این کشتزار دیرپای دنیا، بذر مهر و وفا آشکار می شود که فصل درو و رحلت فرا رسد. 

۵- ساقی شراب بیاور تا راز از اسرار ستارگان دیرینه سیر و هلال ماه نو را با تو در میان گذارم. 

۶- سر هر ماه، شكل هلال نشانی از تاج سیامک و ترک کلاه زوطهماسب است.

۷۔ حافظ، آستانه پیر میخانه معرفت، مکان امنی برای وفا و محبت است، پس درس داستان عشق را برای او بخوان و سخن او را بشنو.
 

تفسیر اول فال

نادانسته و ناخواسته خطایی مرتکب شده ای که بین تو و او فاصله انداخته. به خاطر داشته باش که اگر سعادت و خوشبختی را طالبی، نباید هرگز از مراعات حال دیگران غافل شوی و جانب دوستان و یاران را فروگذاری و بدان که عشق و وفای واقعی برای همیشه نهفته نمی ماند و بالاخره روزی صداقت تو برای همه عیان خواهد شد.

تفسیر دوم فال

در حق دوستان کارهای بسیار کرده اید اما پاسخ این خوبی ها را نگرفته اید. آن ها قدر شما را نمی دانند و ارزش کمک هایی که کردید را درک نکرده اند. اما غصه نخورید که کار خیر پاک نمی شود.

سفر خوب و سودآوری در پیش دارید که اتفاقات مبارکی در آن رخ می دهد و نیمه گمشده خود را خواهید یافت. روزهای عاشقی در راه است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×