غزل شماره ۴۰۸: ای آفتاب آینه دار جمال تو

غزل شماره ۴۰۸: ای آفتاب آینه دار جمال تو

ای آفتاب آینه دار جمال تو

مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود

کاین گوشه نیست درخور خیل خیال تو

در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن

یا رب مباد تا به قیامت زوال تو

مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز

طغرانویس ابروی مشکین مثال تو

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

برخاست بوی گل ز در آشتی درآی

ای نوبهار ما رخ فرخنده فال تو

تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود

کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو

تا پیش بخت بازروم تهنیت کنان

کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو

این نقطه سیاه که آمد مدار نور

عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو

در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم

شرح نیازمندی خود یا ملال تو

حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست

سودای کج مپز که نباشد مجال تو

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای کسی که خورشید، آینه دار جمال تو است و مشک سیاه، مجمره می گرداند تا چشم بد از خال تو دور باشد.

۲- فضای خانه چشم خود را با اشک شستم اما چه سود زیرا که این گوشه لایق سپاه خیال و تصور تو نیست.

 ٣- پروردگارا ای پادشاه زیبایی، در اوج ناز و نعمتی، مباد که تا روز قیامت، زوال این آفتاب را ببینم.

 ۴- خوشتر از نقش تو، چهره ای و نقشی نیافرید، آنکسی که خط ابروی سیاه تو را رسم کرد. 

۵- ای دل بیچاره ام، در چین و شکن گیسوان یار چه حالی داری، زیرا که باد صبا، شرح حال تو را بسیار پریشان توصیف کرد.

 ۶-ای کسی که چهره فرخنده و خوش یمن تو چون نوبهار ماست. بوی گل بهاری برخاست پس از در آشتی و صلح وارد شود

۷- برای آنکه آسمان از نوکران حلقه به گوش و مطيع ما شود، عشوه و نازی از آبروی نازک چون هلال تو کجاست؟

۸- برای آنکه تهنیت گویان به نزد بخت خود بروم. مژده و نوید از رسیدن عیدی وصال تو کجاست؟ 

۹- -نقطه سیاه چشمان تو - مردمک چشم - که مرکز گردش نور است، گویی پرتوی در باغ بینایی از انعکاس خال تو است.

۱۰- در پیش شاه از کدامین ستمی که به من رفته، شکایت کنم: شرح نیازمندی خود را بگویم یا ملال خاطر تو را؟

۱۱- ای حافظ، در کمند عشق، سر گردنکشان بسیاری اسیر است پس خیال نادرست مکن زیرا که اینجا، جولانگاه تو نیست.
 

تفسیر اول فال

نیت مطلوبی که در سر داری برای انجام، نیازمند زمینه ای مساعد است که فراهم آوردن این زمینه وظیفه توست و آن هم میسر نمی شود مگر با سعی و تلاش بسیار. تو باید زندگی شایسته و در خور شأن او آماده کنی اما بدان اکنون دیگر فرصت زیادی برای تو باقی نمانده، پس بهتر است به شدت مراقب باشی که خطا نکنی.

تفسیر دوم فال

اقبال خوبی دارید و بخت همیشه با شما یار است، از کمال و جمال زیبا همزمان برخوردار هستید و زبانزد عام و خاص شده اید اما در دل احساس خوشحالی نمی کنید و اندوهگین هستید.

غم و غصه را کنار گذاشته و با دنیا با صلح و آرامش باشید. از کدورت دست بکشید که سرنوشت خوبی در انتظارتان است. خبرهای خوبی در راه است، بی وفا نباشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×