غزل شماره ۴۲۰: ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

غزل شماره ۴۲۰: ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب

این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه

شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای

قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه

نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی

بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه

سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان

و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه

هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول

عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه

حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار

خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١-ناگهان حجاب از صورت انداخته ای و مست از خانه بیرون شتافته ای، اینها چه معنی دارد؟

 ۲- زلف بازیچه دست صبا و گوشت به فرمان رقیب است، مقصود تو چیست که با همه سازش کرده ای؟

 ٣- تو سلطان زیبارویان و محبوب گدایان کوی عشقی، اما ارزش چنین مقامی را نشناختی، مقصود چه بود؟

 ۴۔ مگر چنین نیست که ابتدا، خودت سر گیسوانت را به دستم دادی، مقصود تو چیست که باز مرا زبون و خوار کردی؟ 

۵- سخن گفتن تو، رمز داشتن دهان را آشکار کرد و کمربندت نیز رمز وجود کمرت را، و از میان همه، بر ما شمشیر کشیده ای، این چه معنی دارد؟

۶- هر کس از مهره محبت تو به نقشی مشغول است، اما تو سرانجام با همه بازی غلط کرده ای، منظورت چیست؟

 ۷- ای حافظ، اکنون که یار در خانه دل تنگ تو فرود آمده، چه معنی دارد که آن را از اندیشه بیگانه، تهی نکرده ای؟
 

تفسیر اول فال

مدتی است از رفتار او گیج و سرگردان شده ای و معنی حرکات و کارهایش را نمی فهمی، گویا انقلابی در وجود او به وقوع پیوسته است که تو از آن غافل بوده ای. سعی کن او را بهتر درک کنی و عواطف و احساساتش را بفهمی. تنها از این راه است که بیش از دیگران به او نزدیک خواهی شد. به خاطر داشته باش که او به زودی وارد زندگی تو خواهد شد، بنابراین خود را مهیای پذیرایی از او کن.

تفسیر دوم فال

تحولات عمیقی در حالات روانی شما ایجاد شده که دیگران را نیز به تعجب واداشته است. لحظات زندگی را به هدر می دهید و گاهی با حریفان و گاهی با دوستان هستید.

عصبی شده اید و با کوچکترین بهانه ای دعوا راه می اندازید. با این رفتار ناشایست خود باعث شدید اطرافیان که به شما اعتماد داشتند، از اطراف تان پراکنده شوند. چاره کار به در خانه خدا رفتن و رسیدگی به امور معنوی است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×