غزل شماره ۴۲۵: دامن کشان همی‌ شد در شرب زرکشیده

غزل شماره ۴۲۵: دامن کشان همی‌ شد در شرب زرکشیده

دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده

صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده

از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی

چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده

لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک

رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده

یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده

شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده

آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب

وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده

آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

یاران چه چاره سازم با این دل رمیده

زنهار تا توانی اهل نظر میازار

دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت

روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده

گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ

بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده

بس شکر بازگویم در بندگی خواجه

گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- یار در حالی که کتان نازک زربفت پوشیده بود، با ناز از کنارم گذشت و گویی صد ماه از رشک زیبایی او گریبان جامه ابریشمین خود را چاک زده بودند. 

۲- از حرارت و گرمی آتش شراب، پیرامون چهره اش، قطرات عرق چون شبنم که بر برگ گل چکیده باشد، آشکار بود.

 ٣- کلامش فصیح و شیرین، قامتش بلند و رعنا، رخسارش لطیف و زیبای چشمش زیبا و گشاده

 ۴- لبان یاقوت رنگش روح پرور است و زاده چشمه لطافت، قامت چون شمشاد و خرامان او، در ناز پرورده شده است.

۵- لبان لعل فام و دلپذیر او را ببین و خنده شورانگیزش را، آن راه رفتن پسندیده اش را ببین و آن گام نهادن آرام و آهسته اش را.

۶- آن محبوب زیبای سیاه چشم از دام عشق ما، خود را رها کرد، یاران بگوئید برای این دل سرکش خود چه تدبیری بیندیشم؟

 ۷- بهوش باش و تا می توانی صاحبنظران را آزرده خاطر مساز و میازار، زیرا که دنیا، وفا ندارد، ای فروغ دیدگانم. 

۸- ای یار یگانه و گزیده من، تا کی خشم و عتاب را از چشمان فریبای تو تحمل کنم؟ روزی هم با ناز، با ما رفتار کن.

۹- اگر خاطر بزرگوار تو از حافظ رنجیده شد، بازگرد زیرا که از آنچه گفته ایم و شنیده ایم، توبه کرده ایم.

 ۱۰- اگر آن میوه به کمال رسیده محبت روزی به دستم افتد، در حق خدمت خواجه، شکر بسیار می کنم.
 

تفسیر اول فال

دوست و یار عزیزی را از دست داده ای و در غم دوریش بی تابی. به دنبال راه چاره می گردی تا او را بازگردانی. تو که از صمیم قلب از کرده خود پشیمان هستی و قصد آزار او را نداشته ای و در ضمن به او حق می دهی که از تو رنجیده خاطر شود، بهتر است جسارت به خرج دهی و حرف دل را با او بگویی. بدان که دنیا چند روزی بیش نیست و چه بهتر که هرچند زودتر کدورتها برطرف شود.

تفسیر دوم فال

ایام خوشی و کامیابی رسیده و بخت و اقبال به شما روی آورده است. فرصت ها را غنیمت شمرده و از آن ها کمال استفاده را بکنید.

از غرور و کبر برحذر باشید که خودپسندی عاقبت خوبی ندارد. در دوران لذت و شادی فقط به فکر خود نباشید، با مردم با مهربانی رفتار کرده و دست ضعیفان را بگیرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×