غزل شماره ۴۲۸: سحرگاهان که مخمور شبانه

غزل شماره ۴۲۸: سحرگاهان که مخمور شبانه

سحرگاهان که مخمور شبانه

گرفتم باده با چنگ و چغانه

نهادم عقل را ره توشه از می

ز شهر هستیش کردم روانه

نگار می فروشم عشوه‌ای داد

که ایمن گشتم از مکر زمانه

ز ساقی کمان ابرو شنیدم

که ای تیر ملامت را نشانه

نبندی زان میان طرفی کمروار

اگر خود را ببینی در میانه

برو این دام بر مرغی دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه

که بندد طرف وصل از حسن شاهی

که با خود عشق بازد جاودانه

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست

خیال آب و گل در ره بهانه

بده کشتی می تا خوش برانیم

از این دریای ناپیداکرانه

وجود ما معماییست حافظ

که تحقیقش فسون است و فسانه

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- سحرگاهان در حالی که از شراب شب گذشته، نیم مست بودم، جام شراب را با آواز چنگ چغانه گرفتم.

۲- به عقل راه توشه شراب دادم او را از کشور وجود خویش بیرون راندم.

۳- معشوق می فروش من، کرشمه ای کرد که به سبب آن از نیرنگ روزگار در امان ماندم.

۴- از ساقی کمان ابرو شنیدم که می گفت: ای نشانه تیر سرزنش و ملامت،

۵- اگر وجود خود را مانع و حایل ببینی، از آن کمر یار، چون کمربندی بر میان معشوق، بهره ای نخواهی برد.

۶- برو و این دام را برای پرنده ای دیگر قرار بده زیرا که آشیانه سیمرغ بسیار بلند است.

۷- چه کسی از وصال جمال پادشاهی – خدا - نصیب می برد که همواره، بر خود عشق می ورزد؟ 

۸- همنشین و رامشگر و ساقی، همه اوست و تصور آب و گل آدمی در این مسیر، تنها دستاویز است. 

۹- کشتی شراب را به ما بسپار تا در دریای بیکران غم به خوشی و سلامت رها شده و بیرون آئیم.

۱۰۔ حافظ، هستی ما چون معمایی است که تحقیق در مورد آن حاصلی جز فریب و قصه پردازی ندارد.
 

تفسیر اول فال

نیتی در سر داری فکر میکنی با آغاز این کار به آرامش خواهی رسید، اما بدان که کار و زندگی و خانواده همه بهانه هایی است برای بودن. اگر می خواهی به کمال برسی، روح خود را بزرگ کن و خود را اسیر دامهای دنیا نکن. وجود انسان معمای پیچیده طبیعت است که کسی از راز آن آگاه نیست و تنها کسانی از این امتحان سربلند خارج می شوند که به خدا توکل داشته باشند.

تفسیر دوم فال

افراد فریبکار و دورو اطراف شما را احاطه کرده و قصد سواستفاده و توطئه چینی دارند. همه چیز را به خداوند بسپرید که او آسیب های و افکار پلید افراد حسود را دفع خواهد کرد.

به لطف اراده و تلاش هایی که کرده اید، روزهای غم و سختی به پایان رسیده است. معمایی فکر شما را به خود مشغول کرده که حل آن مدت ها طول خواهد کشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×