غزل شماره ۴۳۱: لبش می‌بوسم و در می‌کشم می

غزل شماره ۴۳۱: لبش می‌بوسم و در می‌کشم می

لبش می‌بوسم و در می‌کشم می

به آب زندگانی برده‌ام پی

نه رازش می‌توانم گفت با کس

نه کس را می‌توانم دید با وی

لبش می‌بوسد و خون می‌خورد جام

رخش می‌بیند و گل می‌کند خوی

بده جام می و از جم مکن یاد

که می‌داند که جم کی بود و کی کی

بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب

رگش بخراش تا بخروشم از وی

گل از خلوت به باغ آورد مسند

بساط زهد همچون غنچه کن طی

چو چشمش مست را مخمور مگذار

به یاد لعلش ای ساقی بده می

نجوید جان از آن قالب جدایی

که باشد خون جامش در رگ و پی

زبانت درکش ای حافظ زمانی

حدیث بی زبانان بشنو از نی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- لب یار را می بوسم و شراب می نوشم، به آب زندگانی گویی دست یافته ام.

٢- نه می توانم راز عشق او را با کسی در میان بگذارم و نه می توانم کسی را در کنار او بینم.

۳- جام، لبش را می بوسد و خون دل میخورد و گل سرخ، رویش را می بیند و از شرم عرق می کند.

۴- جام شراب را به من بده و از جمشید یاد مکن، چه کسی میداند که جمشید چه کسی بود و با کیکاوس چه زمانی می زیست. 

۵- ای مطرب ماهرو، چنگ را با آهنگ بنواز و تارهایش را بخراش تا از ناله اش، به خروش درآیم. 

۶- گل از نهانگاه عدم، مسند و تکیه گاه خود را به باغ آورد، پس تو هم فرش و بساط زهد و پارسایی را در هم بپیچ.

۷- ای ساقی، خمار آلوده را چون چشمان مست یار، تنها مگذار و به باد لب لعل او، شراب بده. 

۸- جان از آن پیکری که خون شراب در رگ و پی آن است. هرگز جدا نخواهد شد.

۹ - حافظ، لحظه ای خاموش باش و سخن خاموشان و محرومان را از زبان نی بشنو.
 

تفسیر اول فال

بعد از مدتها تفکر و تعقل راه مناسب زندگی خود را یافته ای. اکنون وقت آن رسیده که گذشته ها و خاطراتی که مرور آنها جز غم برایت سودی ندارد، دور بریزی و به آینده سفر کنی. اسرار زندگی خود را با هیچ کس نگو. راهی که انتخاب کرده ای بهترین راه است. از همین فردا شروع کن و عاقلانه و با شکیبایی اولین قدم را بردار.

تفسیر دوم فال

نکته سنجی و تعمق در امور از خصوصیات فردی شما می باشد. انسان محتاط و راز داری هستید. قصد انجام کاری دارید که مقدمات آن فراهم نیست.

بهتر است مدتی صبر کرده و عجولانه تصمیم نگیرید. هر حرفی به زبان نیاورید که عاقبت خوبی نخواهد داشت. همه چیز در زمان خودش درست خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×