غزل شماره ۴۳۴: ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

غزل شماره ۴۳۴: ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو

هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی

با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش

بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی

در مذهب طریقت خامی نشان کفر است

آری طریق دولت چالاکی است و چستی

تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی

یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی

در آستان جانان از آسمان میندیش

کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی

خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد

سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی

صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز

ای کوته آستینان تا کی درازدستی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای دل لحظه ای از عشق و مستی خالی و فارغ مشو و آنگاه به راه معرفت حق برو که از هستی و نیستی خود رهایی یافته ای.

 ٢- تا جان در تن می بینی به کار عشق او بپرداز، زیرا هر قبله ای که بینی و بپرستی از خودپرستی بهتر است.

 ٣- با وجود سستی و ناتوانی، چون نسیم آرام و خوش باش زیرا بیماری در راه عشق، بهتر از تندرستی است.

 ۴- در آیین طریقت، ناپختگی نشانه کافری است. آری، راه رسیدن به این دولت، چالاکی و جلد بودن است. 

۵- تا زمانی که به دانش و خرد خود توجه داری، از معرفت دور هستی، تنها یک نکته به تو می گویم: خود را فراموش کن تا رهایی یابی.

۶-در آستانه و درگاه معشوق به آسمان خرد و فضل خود فکر مکن وگرنه از اوج سرافرازی به خاک خواری خواهی افتاد.

۷- اگر چه خار، آزاردهنده جان است اما گل، عذر خار را خواهد خواست. بله در قیاس با خوشی مستی، تلخی شراب را پذیرفتن، دشوار نیست. 

۸- صوفی باده می نوشد و حافظ از شیشه شراب پرهیز می کند، ای کوتاه آستینان پشمینه پوش، تا کی درازدستی کرده و از حد خود تجاوز میکنید؟
 

تفسیر اول فال

سختیهای روزگار تو را منزوی ساخته است. از این حالت انزوا خارج شو و پوسته خود پرستی را از پیرامون خود بشکن. دلت را از عشق و محبت لبریز کن و بدان برای رسیدن به شیرینی وصال و مقصود، تحمل تلخی های راه کاری آسان و سهل است.

تفسیر دوم فال

مدتی است در امور خود غرق شده و از خانواده و دوستان غافل شده اید، با اطرافیان رفتاری توام با غرور و خودخواهی دارید و فقط به خودتان توجه می کنید.

دوباره عشق و محبت را در زندگی به جریان بیندازید که عمری که بدون عشق بگذرد پشیزی ارزش ندارد. برای رسیدن با مراد دل از بیراهه برگردید و در مسیر درست قدم بردارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×