غزل شماره ۴۳۹: دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

غزل شماره ۴۳۹: دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد

ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی

ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من

کز در مدام با قدح و ساغر آمدی

خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویش

تا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدی

فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست

آب خضر نصیبه اسکندر آمدی

آن عهد یاد باد که از بام و در مرا

هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی

کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم

مظلومی ار شبی به در داور آمدی

خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق

دریادلی بجوی دلیری سرآمدی

آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون

ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی

گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم

مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١. دیشب در خواب دیدم که ماهی طلوع کرد که از پرتو او، شب هجران من به پایان رسید. 

٢- خوابم چنین تعبیر شد که یار سفر کرده، باز می گردد، ای کاش که هر چه زودتر از در، وارد شود. 

٣- یاد آن ساقی خوشبخت من به خیر باشد که همیشه با پیمانه و ساغر شراب از در، به درون می آمد.

 ۴- چه خوب بود که او سرزمین خویش را در خواب میدید تا یاد همصحبتی با ما، به سوی ما راهنمایی اش میکرد. 

۵- اگر بخشش ازلی با زر و زور بدست می آمد که آب زندگانی خضر، نصیب اسکندر میشد.

 ۶- آن روزگاران یاد باد که هر لحظه ای از بام و در، پیام یا نوشته ای از یار و دلدارم می رسید.

 ۷- اگر ستمدیدهای، شبی به دادخواهی به نزد قاضی جهان - خدا - می رفت، بدخواه تو کی فرصت ستم کردن بدست می آورد؟ 

۸- ناپختگان راه عشق نرفته ذوق و لذت محبت را از کجا بدانند، پس دریادلی یا آدم شجاع و یا برگزیده ای پیدا کن

۹- آن کسی که به تو شیوه ستمگری را آموخت و راهنمایی کرد، ای کاش پای خودش به سنگ می خورد (به عشق دچار می شد)

۱۰- اگر کس دیگری می توانست به شیوه حافظ، سخن بسراید، گفتار مورد قبول طبع شاه هنر پرور قرار می گرفت.
 

تفسیر اول فال

سفر کرده ای که منتظرش هستی به زودی از راه خواهد رسید (حاجتی که داری به زودی روا خواهد شد). تسلیم تقدیر و سرنوشت باش زیرا بعضی امور با زور و زر مهیا نمی شود. کسانی که به تو بدی می کنند به خدا واگذار کن. او بهترین انتقام گیرنده است و داد مظلوم را از ظالم خواهد ستاند. پس تو آئینۂ دل را با غبار کینه سیاه نکن.

تفسیر دوم فال

انشاءالله روزهای سخت و پر از رنج تمام می شود و روی خوشبختی را خواهید دید و به مراد دل می رسید. با خلق خدا با مهربانی و عشق رفتار کنید تا راه رسیدن به مقصود کوتاه تر شود.

برای موفقیت و رسیدن به اهداف باید ترس را کنار گذاشته و تردید را از دل بیرون کنید. حواستان باشد چه می گویید و چه رفتاری نشان می دهید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×