غزل شماره ۴۴۵: تو را که هر چه مراد است در جهان داری

غزل شماره ۴۴۵: تو را که هر چه مراد است در جهان داری

تو را که هر چه مراد است در جهان داری

چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری

بخواه جان و دل از بنده و روان بستان

که حکم بر سر آزادگان روان داری

میان نداری و دارم عجب که هر ساعت

میان مجمع خوبان کنی میانداری

بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک

سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری

بنوش می که سبکروحی و لطیف مدام

علی الخصوص در آن دم که سر گران داری

مکن عتاب از این بیش و جور بر دل ما

مکن هر آن چه توانی که جای آن داری

به اختیارت اگر صد هزار تیر جفاست

به قصد جان من خسته در کمان داری

بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود

که سهل باشد اگر یار مهربان داری

به وصل دوست گرت دست می‌دهد یک دم

برو که هر چه مراد است در جهان داری

چو گل به دامن از این باغ می‌بری حافظ

چه غم ز ناله و فریاد باغبان داری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- تو که هر چه آرزو کرده ای، در دنیا به آن رسیده ای، چه غمی از حال ضعيفان ناتوان داری؟

 ۲- جان دلم را از من بخواه و فورا آن را بگیر زیرا فرمان و حکم تو بر کشتن بیدلان آزاده نافذ و جاری است.

 ٣- (از شدت ظرافت) گویی که کمر نداری و من در تعجبم که چگونه هر ساعت، در میان مجمع زیبارویان، میاندار و سرور هستی.

 ۴- هیچ نقش و نگاری شایسته سفیدی چهره تو نیست زیرا تو از سبزه عذار خود بر برگ ارغوانی چهره ات، خط سیاهی داری. 

۵- شراب بنوش که همواره بی تکلف و شاد و لطیف اندام هستی بخصوص در آن لحظه ای که سرت از نوشیدن شراب سنگین شده است.

۶- بیش از این با دل ما با خشم و ستم رفتار مکن، آنچه می توانی در حق ما بکن زیرا که شایستگی آن را داری. 

۷۔ اگر صدهزار تیر ستم و جفا در اختیار داری همه را به قصد ریختن خون من، در کمان می گذاری.

۸- جفای مدعیان و ستم حسودان را همواره تحمل کن زیرا اگر یاری مهربان داری، همه اینها سهل و ساده است.

۹- اگر وصال دوست حتی برای لحظه ای میسر می شود برو که با وصالش، گویی هر چه در دنیا آرزو کردهای بدست آورده ای

۱۰- حافظ حال که دامن دامن از این باغ، گل می بری، چه غصه ای از ناله و فریاد باغبان داری؟
 

تفسیر اول فال

بزودی نیتت برآورده می شود و به وصال دوست خواهی رسید، اما باید سختی های این راه را تحمل کنی و با تکیه بر محبت و مهر او از این راه سخت و دشوار به آسانی عبور کنی. اکنون که دیگر به مقصود خود رسیده ای، غم و غصه بیهوده دنیا را نخور و از زندگی خود لذت ببر.

تفسیر دوم فال

هوای افراد ضعیف و اطرافیان را داشته باشید، روزهای خوشی را می گذرانید و روزگار به کام شماست، به زودی نعمت های خداوند بیش از قبل به زندگی شما سرازیر شده و لطف خداوند شامل حال تان خواهد شد.

از هر آن چه به دست می آورید در راه خدا و خلق خدا خرج کنید که دعای آن ها پشت سر شماست. بسیاری نسبت به زندگی تان حسادت می کنند اما یارتان یار است!

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×