غزل شماره ۴۴: کنون که بر کف گل جام باده صاف است

غزل شماره ۴۴: کنون که بر کف گل جام باده صاف است

کنون که بر کف گل جام باده صاف است

به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر

چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد

که می حرام ولی به ز مال اوقاف است

به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش

که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است

ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر

که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است

حدیث مدعیان و خیال همکاران

همان حکایت زردوز و بوریاباف است

خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ

نگاه دار که قلاب شهر صراف است

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- اینک که در دست گل، ساغر شرابی روشن و صاف است، بلبل عاشق به صدهزار زبان او را می ستاید.

۲- دفتر اشعارت را بطلب و به صحرا و دشت برو، اینک زمان مدرسه و بحث در مورد «کشف کشاف» نیست.

۳- دانشمند دین دیروز در حالی که مست بود فتوی داد که اگر چه خوردن می و شراب حرام است اما بهتر از خوردن مال موقوفه (متعلق به محرومان) است.

۴- نوشیدن می صاف یا درد آلوده، به حکم تو نیست، پس هر چه هست آن را به خوشی بنوش زیرا هر چه ساقی ازل داد، عین لطف و مرحمت است.

۵- از مردمان ببر و جدا شو و چون سیمرغ، کار خود را بسنج زیرا که آوازه ی خلوت نشینان از قان تا قاف پیچیده است.

۶- سخنان ادعا کنندگان و خیالات باطل حریفان، همان داستان زردوز و حصیرباف است.

۷۔ حافظ دیگر سخن مگوی و سخنان نغز چون زر خالص خود را پنهان ساز زیرا که صراف شهر، متقلب و دغل کار است.

۱- در اینجا مقصود از کشاف، اثر کم نظیر محمودبن محمدبن احمد ملقب به جاراللهایست به به نام «تفسیركشاف».
 

تفسیر اول فال

تا زمانیکه انسان در موقعیتی مناسب قرار دارد دوستان بسیاری در دور و برش هستند اما دوست خوب کسی است که در زمان تنگدستی و موقعیتهای نامناسب در کنار انسان بماند. چنانچه مسافرتی به شما پیشنهاد گردید حتما استقبال نمایید که نفع شما در آن است، اما در حساب و کتاب خود دقت بسیار کن و از مال حرام بپرهیز که چون آتش زندگی انسان را می سوزاند.

تفسیر دوم فال

در آینده نزدیک پله های ترقی را به سرعت طی خواهید کرد و آنقدر پیشرفت می کنید که شهره عام و خاص خواهید شد.

در کسب علم و دانش تلاش کنید. مراقب افراد حسود و چاپلوس که اطراف شما را احاطه کرده اند باشید. در غیراینصورت مشکلات زیادی برایتان ایجاد کرده و به سختی متضرر می شوید.

از یاد خداوند غافل نشوید و با نماز اول وقت و دعا، از او طلب یاری کنید که به احوال همه آگاه است.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×